ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 08.02                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осми февруари                                       две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 2087 по описа за 2016 година.                 

 

            На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Л.А.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат Стоянов, с пълномощно от днес.

  За ОТВЕТНИКА – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат П., с пълномощно по делото.

 

  АДВОКАТ СТОЯНОВ: Да се даде ход на делото.

 

  АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е съгласно указания на съда с молба вх.№516/19.01.2017г. от Община Бургас заверено копие на отговор от Община Бургас с писмо изх.№20-60745 от 13.10.2016г. на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, ведно със заверено копие на част „Архитектура-фаза ППП“ от 3листа.

 

 АДВОКАТ СТОЯНОВ: Оспорвам искането за спиране като считам, че няма  преюдициалност между гражданското производство и настоящото административно производство. Жалбата на доверителя ми е досежно мълчалив отказ на административния орган, в случая началника на СГКК Бургас.

 

    АДВОКАТ П.: Поддържам искането за спиране на настоящото производство, като считам, че е налице определено преюдициалност на спора, тъй като както заявих и в предходното съдебно заседание административният орган не е такъв, който може да признае спора за материалното право. Настоящият жалбоподател според мен абсолютно правилно се е обърнал към надлежния съд като е входирал искова молба, но определено считам, че административният орган и настоящото дело не могат да заличат или впишат промени за имот за който съществува спор за собственост. Представям доказателства, че моя доверител се е снабдил със съдебно удостоверение, а именно че гражданското производство е между същите страни, за спор за материално право и е изпратил заявление до административния орган за спиране на производството.

 

По направеното искане в предходното съдебно за спиране на настоящото производство до приключване на влязъл в сила акт на дело пред Районен съд Бургас по искова молба на  Л.А.В., след като изслуша становищата на страните, съобрази представените по делото писмени доказателства, включително и тези, установяващи наличие на спор пред Районен съд Бургас, намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, приложима в настоящото производство по препращане от чл.144 от АПК, съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. В настоящия случай от представените по делото писмени доказателства се установява наличието на висящ спор пред Районен съд Бургас. Решенията по тези спорове не са преюдициални по отношение на поставеното за разглеждане дело. Този извод следва от нормата на чл. 142, ал.1 от АПК, според която съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му , поради което искането за спиране е неоснователно. С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за спиране на производството по адм.д.№2087/2016 година по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок  от днес за жалбоподателя и заинтересованата страна, а за ответника  от уведомяването.

                                                               СЪДИЯ:

 

 

        

           АДВОКАТ СТОЯНОВ: Да се приемат представените доказателства от Община Бургас, както и  днес представените от адвокат П..

 

          АДВОКАТ П.: Запозната съм с представените от община Бургас доказателства и не възразявам да се приемат.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените доказателства с  молба вх.№516/19.01.2017г. от Община Бургас заверено копие на отговор от Община Бургас с писмо изх.№20-60745 от 13.10.2016г. на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, ведно със заверено копие на част „Архитектура-фаза ППП“ от 3листа и представените от адвокат П. в днешното съдебно заседание - съдебно удостоверение, заявление и фискален бон.

 

АДВОКАТ СОТЯНОВ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

  АДВОКАТ П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

  АДВОКАТ СТОЯНОВ: Моля да уважите жалбата на доверителя ми Л.В. ***, с предмет мълчалив отказ по чл.57 от АПК. Моля да постановите съдебен акт, с който задължите ответника да се произнесе по така депозираната молба и искане на доверителя ми. Моля за срок за представяне на писмена защита по съществото на спора.

 

 АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което оставите жалбата без уважение като неоснователна и незаконосъобразно. Считам, че не са налице основанията посочени в жалбата, а именно административният орган да бъде задължен да се произнесе по така направеното искане на жалбоподателя. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски, за което представям списък на разноските по чл.143 и чл.144 от АПК във вр. с чл.80 от ГПК.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и на заинтересованата страна за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: