ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети януари               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2087 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателя А.Х.Л. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява  адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП- Дирекция „ОДОП”/ - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 451/21.01.2014 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

СЪДЪТ, след като намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Н.: По фактура № 360, издадена от „Бузов Гюров” ООД, ползван ли е данъчен кредит от страна на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По всички фактури от всички избрани доставчици е ползван данъчен кредит от страна на жалбоподателя, включително и по фактура № 360. Разделила съм ги по основанието, на което е отказан данъчен кредит.

Това, което констатирах, не се различава от констатациите направени от органа по приходите и считам, че няма основание да се прави нова рекапитулация на акта.

 

Адв. Н.: В констативно-съобразителната част, последен абзац,  при проследяване на счетоводните записвания по сметка № 330 няма заприходена продукция, документално има фактури, налице ли е погрешно взета счетоводна операция, или не?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да кажа защо продукцията не е отразена в група 30, но за заприхождаване на готовата продукция няма счетоводно отразяване.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

Юк. М.: Осчетоводяването на елитните крави по сметка 2191, коректно ли е осчетоводено при жалбоподателя?

 

ОТГОВОР: Няма проблем да се осчетоводи като нематериален дълготраен актив – т.н. биологични активи, които се заприходяват в сметка 20. Номерацията на сметката е без значение, това не променя характера на самата сметка, тя винаги представлява дълготраен актив.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит.  /издаден РКО 600.00 лева на 29.01.2014 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Уважаема г-жо Съдия, поддържам изцяло доводите в нашата жалба и искането направено със същата и моля да бъде уважено. Моля за присъждане в полза на жалбоподателя направените по делото разноски.

Считам, че експертизата не би следвало да бъде кредитирана по отношение на последното изречение, с което вещото лице излага съждение, че отговорите на поставените въпроси не дава основание да бъде извършена рекапитулация на ревизионния акт. Коректно е изложила всички факти по експертизата. Видно от същата експертиза жалбоподателят коректно е отразил всички фактури, които са предмет на процесните доставки, поради което евентуално констатираните проблеми са свързани с извършени частично некоректни действия от страна на самите доставчици. Това не се отнася за всички доставчици, тъй като част от фактурите са осчетоводени при доставчиците и е безспорно, че по тях следва да се ползва данъчен кредит. Жалбоподателят не следва да носи вина за евентуални грешки или за неоткриване на адреса на тези доставчици и не следва да се вменява като вина у жалбоподателят. Освен всички фактури за получено гориво се установиха два основни факта, че жалбоподателят е ползвал микробус, включително за транспорт на работници до земеделските площи, където е отглеждана бамя и е имало наети терени и работници, които са осъществили реална земеделска дейност - производство на бамя, която е била предмет на последващи продажби. В този смисъл доводите на органа по приходите, че нямат писмени договори за наета земеделска площ под наем, не обосноват крайните изводи, приети в ревизионния акт. По същия начин тези факти би следвало да бъдат съотнесени към съответните доставки на „Анкъл Статис” ООД. По отношение на това, че дружеството е било служебно дерегистрирано, сме изложили подробни доводи в жалбата – би следвало да се установи факта на съобщаване на извършената съответна дерегистрация по ДДС на „Насти” ООД и тогава да се коментира  поведението на жалбоподателя – това съобщение е станало след като са били издадени процесните фактури.

На базата на тези аргументи и на всички доводи в жалбата, моля, да   постановите решение, с което да уважите жалбата.

Моля за присъждане на разноските по делото.

 

Юк. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля за присъждане на  юрисконсултско възнаграждение в  размер на 1204.00 лева.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: