ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.04.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 2086 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Д.Т. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          За ответника – ректор на Бургаски свободен университет - редовно уведомен, се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило придружително писмо с вх. № 4052/24.04.2017 г., с което са представени доказателства по опис.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4053/24.04.2017 г. от жалбоподателя, с която моли да се даде ход на делото в негово отсъствие. Да се приключи събирането на доказателства. Да се реши спора по същество, като му се предостави срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. И.: Моля да не се дава ход на делото. Възразявам по допустимостта на жалбата, на основание чл. 159, т. 1 апк. В случая няма акт, който да подлежи на обжалване, тъй като не е в правомощията на ректора да се произнася с акт с такова съдържание. Следователно не може да се приеме, че непроизнасянето по молбата е мълчалив отказ по смисъла на апк, което от своя страна означава, че липсва предмет на завеждане на административно дело. По преписката липсва доказателство, че ректорът е компетентен орган, тъй като при оспорване на оценка по смисъла на чл. 32 от Правилника за организация на учебната дейност на бсу това е в компетентността на декана.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Н.Д.Т., с адрес *** против мълчалив отказ на ректора на Бургаски свободен университет да се произнесе по молба с вх. № 92-00-379/16.09.2016 г.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. И.: Поддържам възражението за недопустимост на жалбата. Моля да се приеме административната преписка, както и представените допълнителни доказателства. Представям и моля да приемете Система за оценяване на знанията и уменията на студентите в БСУ. Налице е специална разпоредба по чл. 31 и чл. 32 от Правилника за организация на учебната дейност. Правилникът за дейността на БСУ е общият организационен акт на учебното заведение. Различните видове отношения, които възникват между ръководството на университета, дейността на университета и работата на студентите са уредени в отделни правилници, които се явяват специални по отношение на общия правилник. В Правилника за организация на учебната дейност и по-конкретно в чл. 31 и чл. 32 е уредена възможността за оспорване на оценка пред декана на университета, който е компетентен да се произнесе при оспорване на оценка. В чл. 31, ал. 2 от Правилника за организация на учебната дейност изрично е предвидено, че практиките могат да се оценят и със „зачита се“ и съответно „не се зачита“. Това е така, тъй като в съдилищата, където се провеждат студентските практики, липсват вътрешни административни разпоредби, които да задължават тези институции да поставят оценка, поради което и висшето учебно заведение няма право да включва тези оценки в балообразуването. В бланките, предоставени на студените, има само задоволителен, добър, мн. добър, отличен, без да се посочват конкретни цифри. Това е направено, за да може конкретният преподавател, който е ръководител на съответната практика, по негова преценка въз основа на това оценяване да „зачете“ или съответно да „не зачете“ същата. Преподавателят по съответната дисциплина отговаря и за съответната практика. Оценката от стажа няма да участва в неговата балообразуваща оценка. Тя не участва при формулирането на оценката в дипломата.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 Приема представените с административната преписка, тези представени с придружително писмо вх. № 4052/24.04.2017 г., както и представената в днешно съдебно заседание система за оценяване на знанията и уменията на студентите в БСУ.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Уважаема г-жо председател, моля да прекратите делото поради недопустимост на жалбата. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки.

 

          Съдът по направеното възражение за недопустимост на жалбата ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: