ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,04.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четвърти март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2086 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха: 

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт М.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 30 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 199 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Поради идентичността на настоящото дело с административно дело № 2000/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, разгледано днес от настоящия съдебен състав, не се противопоставяме протоколът по настоящото дело да бъде идентичен с протокола по административно дело № 2000/2014г., с изключение на искането ответната страна да представи доказателства, от които да е видно, къде, как и от кого са съхранявани взетите проби в посочения период.

 

Юрисконсулт М.-Х.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Т.: Не възразяваме да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Инж.Д.В.Л. - 62г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните поделото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам. Моля да имате предвид, че на стр.2 от заключението в записването на  въпрос 16, в текста „…към кодове по КН 2707 99…” да се чете „…кодове по КН 2707 9911”. Допуснала съм техническа грешка при изписването.

 

Юрисконсулт М.-Х.: Считам, че вещото лице е отговорило достатъчно ясно и пълно на поставените въпроси. Моля да приемете заключението. Нямам въпроси.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси.

Юрисконсулт Г.: Тъждествени ли са понятията качествен състав и качествен елементен състав?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както съм отразила в Приложение 1 и таблицата към него, съм дала определение какво представлява качеството и кои са основните показатели, които дефинират качествата на един продукт. В случая по отношение на елементен състав или по-точно качествен елементен състав, както и по отношение съдържание на характеристичните групи парафинови, нафтенови, ароматни и други групи, аз съм дала заключение, че те са основните, които определят качеството на нефтопродуктите и в тях се съдържа и аналогичността. В тези показатели се съдържа аналогичността на процесния продукт с високипящите фракции от високотемпературните каменовъглени катрани. Цитирала съм научни публикации, които определят характеристиките на двата типа продукти – тежки нефтени, какъвто е процесният продукт и високотемпературни каменовъглени катрани, резултати от тяхното изпитване, от които се вижда в какво те са аналогични, т.е. свойствата им са подобни и в какво се различават. Това съм се постарала да опиша в таблицата. Дала съм съответно по отношение на тези атомни по какво си приличат и различават,  и съответно  в съдържанието на групите въглеводороди.

 

Юрисконсулт Г.: Качественият състав по общото понятие, което обобщава всички показатели ли е и включва ли се в него качествен елементен състав? Въпросът ми е дали качественият състав е общо понятие и дали включва качествен елементен състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, посочила съм определение за качество съгласно международния стандарт ISO 9000. Качествен елементен състав в съдържание на характеристични групи няма тъждество качествен състав.

 

Юрисконсулт Г.: В тази сравнителна таблица казахте, че има различно количествено съотношение на химичните елементи и  въглеводородни групи влизащи в състава на двата вида продукти, които сравнявате. Тази разлика между количествените съотношения отразява ли се върху качествения състав на сравняваните продукти и ако „да”, по какъв начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отразила съм в колоните на таблицата съотношенията на количественото съдържание, разликата между двата типа продукти, както за химични елементи, така и за хетероатомните, така и за групите въглеводороди. Това различно количествено съотношение и съдържание на различни химични елементи и групи дава отражение върху допълнителните физикохимични свойства, които са изведени като технологични параметри, имащи значение при характеризиране на продукта от гледна точка на негова последваща преработка. Но още веднъж повтарям, основни показатели това са качествен елементен състав, т.е. съдържание на химични елементи включително хетероатомни и съдържанието на  групите въглеводороди, които цитирах.

 

Юрисконсулт Г.: В заключението в т.ІІІ „Констатации” сочите, че Митническа лаборатория Русе е използвала метода по БДС EN ISO 3675, който не е в обхвата на акредитацията на лабораторията за определяне на плътността. Предвид гъстота на продукта би ли било възможно да бъде извършено изследването по акредитирания метод, а не по  метода, който е ползвала лабораторията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обхватът на акредитацията, това е акредитираният метод БДС EN ISO 12185. Предвид консистенцията и характеристиките на продукта и двата метода са приложими, но обхватът на акредитацията включва друг метод.

 

Юрисконсулт Г.: При липсата на съединения бензол, толуол, ксилоли, нафтален, сяросъдържащи фракции, феноли, които са известни в научната литература, че са продукти получени от преработката на въглища и каменовъглени катрани, като продукти от дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани, сте установили подобен качествен състав между процесният продукт и продукти, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както съм посочила, в Приложение А най-подробно е даден методът на получаване. Как се получават каменовъглени  катрани: Те се получават при термична деструкция (коксуване) на каменни въглища като страничен течен продукт. Основният продукт на този процес е кокс. Каменовъгленият катран е течният продукт, който е в минимално количество. Ако този продукт се подложи на дестилация, от него се получават по-тесни фракции, които съм описала, с температурен интервал на кипене и как се наричат - леки, тежки, средни, атраценови и т.н.

Процесният продукт може да бъде сравнен по дестилационни характеристики с тежката и с атраценовата фракция, получени при дестилация на каменовъглени катрани. Защо: защото в леките фракции се съдържат продукти с ниска температура на кипене, каквито са бензола толуола и ксилола. В другите фракции са концентрирани различните сяро- и азотосъдържащи съединения. Няма как тези продукти, особено от вида бензол, ксилол, толуол, да присъстват в по-висококипящите фракции от  каменовъглен катран, с които ние сравняваме процесния продукт.

Целта на сравнителния анализ, който съм представила в Приложение 2 именно беше да сравни качеството на процесния продукт с продуктите получени от  каменовъглени катрани и за които са посочените подпозиции в код 2707 и във всяка подпозиция съм цитирала защо процесният продукт не притежава характеристиките на съответните продукти от дадената подпозиция на 2707 и съответно не може да бъде класиран в тази подпозиция.

 

Юрисконсулт Г.: Съществува ли аналогия между качествен елементен състав, груповият въглеводороден състав и тегловното съдържание на ароматни съставки между процесната стока и стоки с код от КН 2707 9999?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аналогията на продуктите, които са включени в подпозиция 2707 9999 е дефинирана чрез критериите в т.А до т.Г, а и в самото описание в скоби е казано, че в тази подпозиция се класират масла от каменовъглени катрани и аналогични на тях, но без сурови масла. С други думи, критериите, по които се търси аналогия при суровите масла, не могат да бъдат приложени при продукти от подпозиция 2707 999. За тях изрично е казано, че те трябва да отговарят на изискванията от т.А до Г.

 

Юрисконсулт Т.: Къде в проучените от Вас научни текстове е посочено, че евентуалната последваща преработка е критерий за класиране на продукти аналогични на продуктите получени от първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани в код 2707 9919?

Юрисконсулт М.-Х.: Възразявам. Така поставен въпросът е правен. Въпросът е дали този продукт трябва да претърпи преработка, а дали това е критерият за класиране в определен код, считам, че това е правен въпрос.

 

Съдът ПРИЕМА възражението за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА така поставеният въпрос на юрисконсулт Т. към вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да кажа, че продуктите, получени при първична дестилация на високотемпературни катрани преди използване търпят преработка. Аз съм счела, че и аналогичните на тях продукти също би трябвало да претърпят последваща преработка. В този си вид продуктите не могат да се използват директно. Те подлежат на преработка.

         Юрисконсулт Г.: Нямам повече въпроси.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам заключението. Считам, че вещото лице е казало, че методът за определяне на ароматните съставки не е стандартен и съдържанието на ароматните съставки не е въведено като стандартен показател за контрол на качеството на продуктите. Считам, че с този извод на вещото лице по безспорен начин се установява, че предметът на настоящото дело  е продукт, на който е определен код с цел митнически контрол. Това, че лабораторията не е акредитирана да използва този метод не означава, че същата не може да извършва такова изпитване и резултатите, които са получени не са правилни. Считам, че вещото лице в своето заключение коментира и прави изводи по отношение на метода по Приложение А, който е въведен с Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, което считам неоснователно.

         Подробни съображения ще изложа в спора по същество.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения депозит.

 

         Юрисконсулт М.-Х.: Представям и моля да приемете молба-становище, в която са изложени допълнителни доводи и съображения за отмяна на оспореното решение, поради нарушения на нормативните разпоредби, регламентиращи начина на вземане на проби, както и копие от ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки.

        

         Представям молба с искане за допускане извършването на допълнителна експертиза с анализ на контролната проба от продукта, която моля да уважите.

        

         Юрисконсулт Г.: Представям и моля да приемете превод на документите, които са представени по делото на чужд език ведно с фактура за извършени разходи по превода им;

         Доклад за участие на Митническа лаборатория-Русе в междулабораторно изследване и доклад изготвен от служители на Митническа лаборатория-Русе, от което се установява, че методът по Приложение А, който е използван, отговаря на изискванията за повторяемост и възпроизводимост и може да бъде използван в лабораторията.

 

         Юрисконсулт Т.: Моля, ако съдът допусне извършването на допълнителна експертиза, то такава да се извърши в присъствието на представител на Агенция „Митници”.

         Юрисконсулт М.-Х.: Възразявам на това искане. Считам същото за недопустимо. В случай, че допуснете участие на представител на Агенция „Митници”, моля да допуснете участието и на представител на жалбоподателя.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако допуснете допълнителната експертиза, самият анализ е много продължителен, а лабораторията е много натоварена, моля да се даде по-дълъг срок за изготвяне на заключението.

 

        

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

         ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-химическа експертиза, която да отговори на поставените в депозираната в днешно съдебно заседание молба от жалбоподателя.

         Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Д.Л. в присъствие на представител на Агенция „Митници” и представител на дружеството-жалбоподател.

        

        

         Определя депозит за извършване на експертизата в размер на  200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.04.2015г. от 13.40 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: