ОПРЕДЕЛЕНИЕ   1842              

гр. Бургас, 01.08.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на първи август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                    

СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 2085 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на М.И.С., ЕГН: **********, с адрес: ***  против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-506-0224328/27.07.2018 година на началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Ответникът – началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, на 01.08.2018 год. представя жалбата, ведно с административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „б” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.4 от ЗДДС, за нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – щанд за пуканки, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, стопанисван от М.И.С. и забрана за достъп до него за срок от 30 /тридесет/ дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е неправилно и незаконосъобразно,  издадено при съществени процесуални нарушение. Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана, не е съобразена с целта на закона и не е приложена разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Обекта не се стопанисва от физическо, а от юридическо лице. Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка и да се присъдят разноски.  Не се представят доказателства.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В хода на оперативна проверка на 25.07.2018г., в 20:13 часа, в търговки обект – щанд за пуканки, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, крайбрежната алея, стопанисван от М.И.С., е извършена контролна покупка от инспектор по приходите на 1 бр. кутия с пуканки,  на стойност 3 лв., заплатени в брой от проверяващия екип преди легитимация. При покупката приходът не е отчетен чрез ФУ. След легитимацията на органите по приходите е установено, че ФЛ - М.И.С. не разполага с регистрирано и свързано с НАП ФУ в момента на проверката.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „липса на монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато изобщо не се маркират продажбите, попада в хипотезата "трудно поправима вреда" по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Срокът на наложената мярка и допуснатото предварително изпълнение са мотивирани и с факта, че при извършената проверка е установена липса на декларирани доходи за 2017г., 2016 г. и 2015 год.

Основателно е прието, че съществува опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено, както и че от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета, като административният орган правилно е преценил и изложил мотиви за наличието на тези предпоставки и най-вече поради наличието на  непогасени публични задължения в размер на 3 984.75 лева към 27.07.2018 год. От факта, че С. има непогасени публични задължения следва изводът, че допуснатото нарушение не е изолирано, а е израз на трайно установена практика за неспазване на финансовата дисциплина, от което основателно следва да се предположи, че съществува реална опасност от неправомерните действия на С. да настъпят непоправими вреди за фиска.

Настоящият съдебен състав намира за неоснователни и не подкрепени с доказателства възраженията на жалбоподателя, че обекта не се стопанисва от физическото лице - М.И.С. и че е на лице хипотезата на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, като счита разпореждането за предварително изпълнение в издадената заповед за налагане на ПАМ и за изцяло съобразена с целта на закона.

Предвид всичко изложено по-горе, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.С., ЕГН: **********, с адрес: ***  против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със Заповед за налагане на ПАМ № ФК-506-0224328/27.07.2018 година на началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: