ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети септември                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2085 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Лукойл Нефтохим Бургас АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Началник МП Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с представено по делото пълномощно.

          В залата присъства и вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ДОКЛАДВА, че във връзка с протоколно определение от 07.04.2015 г. по делото е депозирано становище от процесуалния представител на жалбоподателя във връзка с представения от процесуалния представител на ответника Окончателен доклад на група на Европейските митнически лаборатории и Доклад за участие в междулабораторно изпитване, представени в проведеното на 07.04.2015 г. съдебно заседание.

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с молба от 27.05.2015 г. от процесуалните представители на ответника са представени копия от Обяснителните бележки към Хармонизираната система за Глава 27 ведно със служебен превод на същата.

            Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила и молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която същият е формулирал искане за допускане на допълнителна задача към назначената по делото съдебно-химическа експертиза. По повод така депозираната допълнителна молба и с оглед предоставената възможност, юрисконсулт Т. като процесуален представител на ответника е изразила становище по поисканите от жалбоподателя допълнителни въпроси към експертизата.

             Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от 03.09.2015 г. от вещото лице Л., в която е заявено искане с оглед своевременното извършване на експертизата да бъде допуснат алтернативен на метода ASTM D-2007 за определяне на групов въглеводороден състав на процесния продукт да бъде използван друг алтернативен метод, а именно ASTM 2549-02.

             Съдът също ДОКЛАДВА и постъпила на 11.09.2015 г. молба от вещото лице Л., в която е заявено, че с цел изготвяне на експертизата и отговор на поставените въпроси е изпратена проба за извършване на физико-химични анализи в акредитирани лаборатории, които анализи към момента не са изготвени. С оглед на това, вещото лице е формулирало искане делото да бъде отсрочено за разглеждане за друга дата, като й бъде предоставена възможност да изготви заключение по допуснатата експертиза.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам становището за неприемане на докладите представени в предходно съдебно заседание.

         Поддържам молбата за допускане на допълнителни въпроси към назначената съдебно-химическа експертиза за изследване на показателите, които са посочени в представената молба, тъй като същите са от съществено значение за решаване на конкретния спор. Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да използва алтернативен на метода ASTM D-2007 и също така моля да му се даде възможност да изготви допуснатата експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата, като считам, че вещото лице не е страната, която следва и трябва да иска да бъде използван този метод, а този въпрос е следвало да бъде поставен от жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

         Да се даде възможност за изготвяне на заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам становището на колегата по отношение на допускането на допълнителни въпроси, които са били поискани от жалбоподателя. Считам, че същите не следва да бъдат допускани.

По отношение на прилагане на метода, представям писмено становище, като моля с това становище при извършване на изследвания да присъстват представители от Агенция „Митници”.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Категорично се противопоставям на искането по представената в днешно съдебно заседание молба, тъй като възможност за присъствието на страните не е регламентирано в процесуалния закон и го считам за недопустимо. Като страна от ответника се посочват лица, които са служители на Митническата лаборатория. Не са страна в процеса, нито са юрисконсулти и считам, че с уважаването на подобно искане ще се постигне искане да участват частни наблююдатели при извършване на експертизата, което е недопустимо.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от страните писмени документи като писмени доказателства по делото.

          С оглед формулираното от вещото лице искане за предоставяне на допълнителен срок за изготвяне на допуснатата експертиза, съдът намира същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ допълнителен срок на вещото лице Л. за изготвяне и представяне по делото на заключение по допуснатата съдебно-химическа експертиза.

          По повод искането формулирано в нарочна писмена молба от страна на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на допълнителни въпроси към експертизата, съдът намира така формулираните въпроси за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         Вещото лице ДА ОТГОВОРИ и на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба (лист 354-358 от делото).

         По повод искането направено от процесуалните представители на ответника в днешно съдебно заседание, а именно при извършване на конкретното изследване по допуснатата съдебно-химическа експертиза да присъстват представители на Агенция „Митници”, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. В случая, както в Закона за митниците, така и в АПК, както и в субсидиарно приложимия ГПК липсва процесуална норма, която да указва възможността на страните да участват като наблюдатели при експертно изследване по допусната от съда експертиза. В случай, че след изготвяне на съответното заключение някоя от страните изрази несъгласие или съмнение относно отговорите на вещото лице, то за тази страна съществуват процесуални възможности за изискване, респективно допускане на допълнителни, респективно повторни експертизи, в т.ч. тройни, петорни и т.н. за оспорване и възразяване по съответните изследвания, резултатите от тях и отговорите на вещото лице в хода на изготвеното заключение. С оглед липсата на процесуална възможност за присъствие на представители на някоя от страните в хода на извършваните изследвания, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо, поради което   го оставя без уважение.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

           

О П Р Е Д Е Л И:

       НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

       ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.12.2015 г. от 14,00 ч.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: