ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                          

№2244

 

Гр. Бургас, 21.09.2018 год.

 

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2084 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

         Образувано е по жалба от Д.К.П., ЕГН: **********, с адрес: ***, от А.Г.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, от Я.А.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, от М.А.А., ЕГН: **********, с адрес: ***, от Е.С.Б., ЕГН: **********, с адрес: ***, лично и в качеството си на родител и законен представител на дъщеря си малолетната С.Д.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** и от И.Т.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв.К.Н. – САК, със съдебен адрес:*** против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Царево по заявление с рег. № 9401-1959/06.06.2018 г. за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00878.502.137 по КККР на гр.Ахтопол.

         Със заявление с рег.№ 9401-1959/06.06.2018г. подадено от Д.К.П., в качеството си на съсобственик и представител по пълномощие на собствениците на поземлен имот с идентификатор 00878.502.137 по КККР на гр.Ахтопол, до кмета на Община Царево е внесено за разглеждане Планово задание за изработване на ПУП – ПРЗ на посочения по-горе поземлен имот, изготвено на основание чл.125 и чл.126 от ЗУТ /л.20/. Към заявлението са приложени документ за собственост на имота – нотариален акт, удостоверение за наследници, скица на имота  издадена от СГКК – Бургас, мотивирана скица – предложение за допускане за изработване на ПУП – ПРЗ и нотариално заверено пълномощно.

         В сезиращата съда жалба се излагат доводи, че със заявлението  е поискано изменение на ПУП-ПРЗ и е отправено искане до съда да отмени като незаконосъобразен мълчаливия отказ на кмета на Община Царево за издаване на основание чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 00878.502.137 по КККР на гр.Ахтопол.

         Като съобрази изложеното в сезиращата съда жалба, представената по делото административна преписка, извадките от Териториално устройствения план (ТУП) от 1997г. и от Общия устройствен план (ОУП) от 2008г., както и писмо с вх.№ 9313/20.08.2018г. настоящият съдебен състав намира за установено следното:

         С подаденото до кмета на Община Царево заявление съдът установява, че е поискано издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план. В случая искането е отправено до компетентен орган – кмета на Община Царево, комуто с чл. 124а, ал. 2 ЗУТ са предоставени правомощия да издаде разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план и от заинтересована по чл. 131, ал. 1 ЗУТ страна, поради което той е следвало да се произнесе след надлежното му сезиране. Според чл.124а, ал.5 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде от органите по ал. 1 - 4 и по искане и за сметка от заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Именно такъв е и настоящият случай.

         Нормата на чл. 124б ал.1 от ЗУТ предвижда, че с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 се дават от органите по чл.124а, ал. 1, 3 и 4 в едномесечен срок, а от органите по чл. 124а, ал. 2 – в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение. Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането – арг.  чл. 124б, ал. 5 ЗУТ.

         От така цитираните разпоредби се установява, че законодателят е предвидил две правомощия на съответния компетентен орган /кмета/ – да разреши изработването на устройствен план или да откаже издаване на разрешение. И в двете хипотези органа се произнася с индивидуален административен акт, за който сроковете за тяхното издаване са различни. Според чл.124б, ал.1 от ЗУТ разрешенията по чл. 124а, ал. 5 /каквато е настоящата хипотеза/ се дават от органите по чл. 124а, ал. 1, 3 и 4 в едномесечен срок, а от органите по чл. 124а, ал. 2 – в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение. Т.е кмета на общината е следвало да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на заявлението. Този срок, следва да се отбележи, е инструктивен и компетентният административен орган може да се произнесе и след него. Отказът за издаване на разрешението, както се посочи по-горе, се дава с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането – чл.124б, ал.5 от ЗУТ. Непроизнасянето с изричен отказ по подаденото искане в срока по  чл. 124б, ал.5 от ЗУТ формира мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК вр. чл. 213 ЗУТ, който подлежи на съдебно оспорване за законосъобразност.

         Настоящият съдебен състав приема, че за да може да се направи извод каква е била действителната воля на компетентния административен орган – дали разрешава или отказва изработване на ПУП – ПРЗ, при изрично определена законова компетентност на същия и при инструктивния характер на срока за издаване на разрешение, следва да се изчака изтичането на по-дългия от двата посочени в закона срока – този по чл.124б, ал.1, предл. 2 и по чл.124б, ал.5 от ЗУТ. В случая това е едномесечния срок по чл.124б, ал.5 от ЗУТ.

         Предвид изложеното, заявлението до кмета на Община Царево е подадено на 06.06.2018г., от което следва, че срока по чл.124б, ал.5 от ЗУТ изтича в съответния ден на последния месец, т.е изтича на 06.07.2018г. От този момент започва да тече 14 дневния срок по чл. 215, ал. 4 ЗУТ за неговото оспорване пред съда, тъй като разпоредбата е специална и изключва приложението на общата норма на чл.149, ал.2 от АПК, която предвиждаща едномесечен срок за обжалването на мълчаливия отказ от изтичането на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе. Уредбата на АПК е неприложима, доколкото в ЗУТ е предвиден специален срок за оспорване на актовете по този закон.

         Като подадена на 05.07.2018 г. жалбата е подадена преди да има формиран мълчалив отказ, поради което като преждевременна е недопустима за разглеждане по същество. Поради липса на годен за оспорване административен акт жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да бъде прекратено.

         Предвид изложеното и на основание чл. 159, т. 1 АПК съдът

                                     

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П., ЕГН: **********, с адрес: ***, от А.Г.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, от Я.А.К., ЕГН: **********, с адрес: ***, от М.А.А., ЕГН: **********, с адрес: ***, от Е.С.Б., ЕГН: **********, с адрес: ***, лично и в качеството си на родител и законен представител на дъщеря си малолетната С.Д.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** и от И.Т.Т., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв.К.Н. – САК, със съдебен адрес:*** против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Царево по заявление с рег. № 9401-1959/06.06.2018 г. за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00878.502.137 по КККР на гр.Ахтопол.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2084/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                       СЪДИЯ: