ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2084 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.-Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

                 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против Решение №32-106239/10.09.2014г. на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба вх. № 9655/17.12.2014година от жалбоподателя, с поставени допълнителни въпроси към исканата съдебно-химическа експертиза.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест от съда. 

Моля да приемете представените с жалбата доказателства.

Поддържам искането за допускане и назначаване на съдебно-химическа експертиза, с въпроси формулирани в жалбата и в молба вх.№9655/17.12.2014година. Първите два от тези три допълнителни въпроса касаят качествените характеристики на продукта, а третия въпрос касае обстоятелството дали се съхранява контролна проба, за да бъде известно на страните дали имат възможност да поискат допълнителен анализ по спора. С поставените въпроси считам, че ще се установят факти, които са релеванти за настоящото производство, за които факти сме поискали и експертизи и в други идентични дела между същите страни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Нямам възражения по разпределената доказателствена тежест от съда. Моля да приемете представената административна преписка с приложените към нея писмени доказателства.

Към преписката не са представени в превод на български документите на чужд език.

Представям сертификат за Акредитация на Централна митническа Лаборатория, която е извършила митническата лабораторна експертиза, с копие и за другата страна. Този сертификат е издаден от Българската служба за Акредитация. Този сертификат е актуален и към момента. Към него представям и Заповед №1394/30.11.2010 година за акредитиране.

Представям два броя Обвързваща Тарифна Информация, издадени от френската митническа администрация и немската митническа администрация, касаещи аналогични стоки на процесните, където е посочен тарифен код, който е определен от чуждестранните митнически органи. Същият тарифен номер е определен в процесното решение от българските митнически органи.

Представям 1 брой митническа декларация - ЕАД с идентичен изпращач и получател, както и по процесната декларация, с идентично описание в клетка 31 с описанието на стоката в процесното ЕАД, но с различен тарифен код, който е бил деклариран в същото ЕАД.

По искането за експертиза възразявам, тъй като считам, че по отношение на въпроси от 1 до 4 тире на жалбата се отговаря с представения  днес от нас сертификат, ведно със заповедта, която посочва обхвата на акредитация на Митническата лаборатория. Не е необходимо да се възлагат такива задачи на вещото лице, тъй като тези обстоятелства се установяват от доказателствата по делото.

По отношение на метода за определяне на тарифния код който е използван от митническата лаборатория - определяне на ароматните и неароматните съставки в процесния продукт, това е методът по Приложение А от Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура, като никъде в Закона за митниците и в правилника му, нито в регламенти №2454 и №2913 има изрично изискване този метод да бъде в обхвата на Акредитацията на лабораторията, която го извършва. Съгласно Закона за национална акредитация на органа за оценяване на съответствието, същата не е задължителна. В конкретния случай пробата е изследвана единствено и само с цел митнически надзор и контрол и по-конкретно тарифното класиране на тази стока. Съгласно Закона за националната акредитация, органите, които извършват анализа, са органи по окачествяване на стоката и дали същата отговаря на БДС, поради което моля въпросите от № 1 до № 4 да не бъдат допускани.

По отношение на въпроси от 5 до 11 тире, както и въпроси 1 и 2 от представената молба вх.№9655/17.12.2014година, считам същите за неотносими към предмета на спора, тъй като за конкретното тарифно класиране в код 2707999 не е необходимо да се изследва продукта, неговия произход, тъй като спор по самия произход на стоката няма. Ние също приемаме, че стоката е с нефтен произход, а не е с каменовъглен произход.

Освен това считам, че ако се допуска такава експертиза, алтернативно следва да се допусне комплексна, в която да участва специалист химик в областта на нефта и нефтопреработката, както и специалист на преработката на въглища, тъй като ще се съпоставят такива продукти. Евентуално моля да бъде допуснато и вещо лице, което специалист в тарифното класиране, като ако допуснете такова бих могла да посоча и вещо лице.

Ако бъде допусната експертиза, моля да допуснете и един въпрос от наша страна, а именно:

Вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на КН и тълкувателните текстове на ОБХС за позиция 2707 и ОБКН  към кодове по комбинираната номенклатура 27079911 и 27079919, с които се сравнява описания в решението продукт, като се уточни с кои точно от тези продукти се извършва сравнението, на база на какви документи и анализи се установява аналогичността на този продукт с тези получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На първо място възраженията на ответника по искането за допускане на химическа експертиза, считам за несъстоятелни и са възражения по съществото на спора. Начинът на получаване на продукта, предназначението, както ѝ качествените характеристики, които се иска да се установят с тези въпроси са определящи критерии за тарифния код и съда ще се произнесе с крайния си акт. Въпросите следва да установят обективни характеристики и свойства на продукта за определяне на кода. Сертификатът не е достатъчно доказателство, което да отговори за Акредитацията на лабораторията. Този сертификат е относим към момента, а не към датата на извършване на митническата лабораторна експертиза, а съгласно Закона за акредитация, те могат да бъдат спирани, временно ограничавани. Този сертификат не отговаря на поставените въпроси към експертизата. Моля да се приеме за безспорно, че продуктът е от нефтен произход, след което и да отпадне този въпрос.

По отношение искането да се назначи комплексна експертиза, възразявам, тъй като специалистът в областта на преработката на въглища също следва да има химическо образование, поради което не виждам причина да се назначи химик в областта на нефтопреработването и химик в областта на преработка на въглища. Относно искането за назначаване на специалист по тарифиране, предвид че тарифното класиране е правна дейност и централен предмет на настоящия спор, същото се явява недопустимо.

Представям и моля да приемете писмо от зам. директора на Агенция митници от 23.09.2009година адресирано до дружеството-жалбоподател от което е видно, че за стока подобна на процесната е класирана по код 2707. Има към настоящия момент и други решения на ответника където аналогични продукти са тарифирани по код 2707, като основанията са абсолютно същите, като по настоящото дело. До един момент ответника е тарифирал стоката по посочения от нас код, а след това променя кода, защото са направили анализ на продукта и съгласно митническата лабораторна експертиза, която се оспорва от нас, предвид, че ароматните съставки надвишават неароматните, определя нов код. Митническите органи считат, че съотношението на ароматните и неароматните съставки са определящи за определяне на тарифния код, а това се оспорва от нас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Не възразявам да се приеме за безспорно по делото, че процесния продукт е от нефтен произход.

 

Съдът, като съобрази заявеното от страните в днешното съдебно заседание,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА доклада по делото, като приема за безспорно и ненуждаещо се от доказване в настоящото производство, че продуктът който е описан в Решение №32-106239/10.09.2014 година на началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” е от нефтен произход.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражения по така допълнения доклад. Представям и моля да приемете сертификат за качество на продукта, който е издаден от независима инспектираща организация, с приложен превод. Поддържам само третия въпрос от днес представената молба към експертизата.

Към настоящия момент нямаме други искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Нямам възражения по допълнението на доклада.

По представеното писмо № 2611/41 от 23.09.2009година, правя възражение да не бъде кредитирано защото касае конкретен износ и касае конкретна стока, за която евентуално са взимани проби и установено, че не отговаря на изискванията, на които да отговаря описаната стока. То е по конкретно искане и конкретен случай и не е задължително за останалите износ и внос от дружеството, то не касае конкретния внос в случая.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По отношение на представената митническа декларация и 2 броя Обвързваща Тарифна Информация, считам че същите не следва да се приемат. На първо място митническата декларация е неотносима, защото тя касае внос на продукт различен от процесния. Тази декларация не удостоверява каквито и да е било обстоятелства, които да са от значение за процесния внос.

По отношение представените справки за издадена Обвързваща Тарифна Информация, считам, че предвид формата, същите са недопустимо доказателствено средство. На първо място няма данни за автор и следва да се има предвид, че Обвързващата Тарифна Информация, съгласно Регламент 2454/1993г. се издава под формата на формуляр, с подпис и печат на длъжностното лице, което я издава. Освен това, Обвързващата Тарифна Информация е средство за подпомагане на търговските оператори и същата може да се посочва само и единствено от титуляра за определени стоки и то само, когато е установено достатъчно убедително за митническите органи, че въпросните стоки съответстват на описаните в представената информация. В този смисъл, Обвързващата Тарифна Информация, която е издадена на търговски оператор, различен от жалбоподателя, за продукт, за който няма доказателство, че е идентичен с процесния, е неотносима към настоящия спор и моля тези доказателства да не бъдат приемани.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както ѝ тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя  в днешно съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи и превод на български език на документите, съдържащи се в административната преписка, изготвени на чужд език. Указва на ответника, че ако не бъдат представени документите в указания срок, документите на чужд език, които са приложени към преписката ще бъдат изключени от доказателствата по делото.

Съдът приема, че като доказателства следва да бъде приети и представения от ответника Сертификат за акредитация, придружен със съответната заповед, като тези доказателства не са пречка да бъде извършена проверка относно обстоятелствата, касаещи Акредитацията на митническата лаборатория към датата на извършване на изследването от назначено по делото вещо лице.

Съдът счита за неоснователни исканията на ответника за допускане на комплексна експертиза, тъй като формулираните от жалбоподателя въпроси са такива, че да е възможно отговор да им бъде даден от вещо лице – химик, специалист по нефтопродукти, а и същевременно в настоящото производство бе прието за безспорно, че предметът на оспорваното решение е от нефтен произход, а не от каменовъглен.

Неоснователно е и искането за определяне на вещо лице специалист по тарифно класиране, тъй като в случая именно това е спорният предмет по делото, по отношение на който съдът следва да вземе решение.

Искането за поставяне на въпрос от страна на ответника към вещото лице следва да бъде уважено като вещото лице да изброи продуктите получени при първична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, предвид легалните текстове на Комбинираната номенклатура и тълкувателните текстове на Обяснителните бележки на Хармонизираната система за позиция 2707 и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към кодове по Комбинираната номенклатура 2707 9911 и 2707 9919, с които да сравни процесния продукт, тъй като в случая не се касае до наличие на нормативна регламентация, на която вещото лице да се позовава, а на изследване на химични показатели на съответни продукти, въз основа на които се извършва сравнението.

 

По изложените съображения и по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните;

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи в превод на български език документите, съдържащи се в административната преписка, изготвени на чужд език, както и в 14-дневен срок от днес да представи по делото справка, съдържаща информация относно налични количества от продукта описан в процесното решение, с оглед възможността за извършване на допълнителен анализ;

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя в жалбата му и на т. 3 от представената писмена молба вх.№9655/17.12.2014година, с изключение на този дали при ответника се съдържат количества от процесния продукт. Вещото лице да отговори и на въпроса, формулиран  от ответника в днешно съдебно заседание съгласно обстоятелствената част на определението;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в общ размер на 500.00 лв.,  като 400 лева вносим от жалбоподателя и 100 лева от ответника, вносими в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на страните че в този срок следва да депозират доказателства за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото инж. Д. Л., която да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит от страните.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

Доколкото е служебно известно на съда, че вещото лице Л. е назначена за експерт и по други дела на страните пред Административен съд Бургас, то следва делото да се отсрочи за средата на м. април 2015година, до когато вещото лице да има възможност да изпълни поставените й задачи и представи експертизата си в законовия срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Съгласна съм делото за събиране на доказателства да се отсрочи за средата на м. април 2015г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Съгласна съм делото да се отсрочи за средата на м. април 2015г.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.04.2015г от 14.45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.00часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: