ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети юни                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2083 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х. Ибрям Х., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Б.Ж. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР - БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В-М с представено пълномощно, находящо се на лист 20 от делото.

        

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Ж.: Поддържам исковата молба. Оспорвам наведените в отговора на ответника аргументи и считам, че искът е основателен. Представила съм приложения към исковата молба - постановени съдебни актове. Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт В-М: Оспорвам исковата молба. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

        

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима, подадена от процесуален представител на заинтересована страна.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.  

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и ПРИЛАГА към настоящото дело НАХД № 19/2016г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ж.: Моля да уважите исковата молба, като доказана и съобразите Тълкувателно решение № 1/2017г. на ВАС. Считам,  че имуществените вреди представляват пряка и непосредствена последица на основание чл.4 от ЗОДОВ. Считам, че претенциите са съразмерни и са налице доказателства за тяхното плащане. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени понесените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък.

 

Юрисконсулт В-М: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба - предмет на настоящото производство. Считам, че по делото не са ангажирани доказателства за действително понесени в този размер вреди. Считам, че не са представени надлежни доказателства за извършено плащане.

По отношение на разноските, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено в хода на настоящото производство. Считам, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност. Моля в случай, че постановите решение, с което намерите исковата молба  за основателна и доказана, да намалите претендирания размер до минималния за адвокатско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е основателна и доказана и следва да бъде уважена, съгласно ТР № 1/2017г. на ВАС. Видно от същото, касае се за преки непосредствени вреди настъпили от отмяна на НП № 15-0304-001915 от 04.08.2015г.

Приложени са надлежни документи удостоверяващи плащането на адвокатско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: