ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2083 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15.42 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

Не се явява вещото лице Д.Л.

             По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва, че по делото е постъпило становище вх.№ 7094/11.07.2016 год., от вещото лице Д.В.Л., с което уведомява съдебния състав, че в отговор  на направено запитване  до лабораториите, в които е проведено изпитване на продукта е установено, че не са налични останали след изпитванията количества от продукта.Уведомява, че съгласно системата за качество на лабораториите, след провеждане на съответните изпитвания останалите образци от пробите се съхраняват до 90 дни.

         Ю.К.М.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.И.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.Т.-Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.К.-Г.- Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид  писменото становище от  вещото лице Д.Л. намира, че допуснатата  под условие допълнителна  задача,  поставена от ответния орган не може  да бъде  изпълнена,  поради липсата на остатъчно количество от продукта, поради  което  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено.

Воден  от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

Ю.К.М.- Моля да  отмените обжалваното решение на Началник МП „Пристанище” Бургас център,   с което е определен тарифен код за процесния  продукт, различен от декларирания. Считам, че решението е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила. Моля да ни дадете възможност да представим подробни писмени бележки. Моля за разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.И.- Присъединявам се към казаното. Моля да съобразите практиката на ВАС по аналогични дела и аналогични  продукти. Моля да ни бъдат присъдени разноските и ю.к.възнаграждение.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите жалбата считам същата за неоснователна. Решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК. Решението е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза, като в митническата лабораторна експертиза изрично е направен анализ  на ароматни   и неароматни съставки. Митническата лабораторна експертиза е рапортувана  така, както изисква метод „Приложение А”. След  изготвяне на митническата лабораторна експертиза има становище на Дирекция „Тарифна политика”,  след което е определен тарифен код на стоката. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Даже да се приеме, че са определени ароматни въглеводороди, предвид решението на СЕС, че ароматните съставки са по- широко понятия, следва да се приеме, че като преобладават въглеводородите, биха преобладавали и съставките. Неоснователно е възражението на процесуалния   представител на ответната страна, че са определени ароматни въглеводороди, предвид факта, че при извършените  на анализи  по „Приложение А” не се съдържат само ароматни въглеводороди,  а там са и асфалтените,  които са друг вид съставна част от продукта.  Моля за възможност да представим писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

Ю.К.К.-Г.- Присъединявам се към казаното  от колегата.Моля  да ни дадете срок  за писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

 

Съдът дава 10- дневен срок на   процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:50 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: