ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  единадесети май                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2083 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

             По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че към  настоящия  момент дори и след проверка към 13.45 ч. липсва информацията, която  съдебния състав е задължил  химическа лаборатория КЛАППТГ Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-гр.Бургас  да представи  писмени доказателства  изрично конкретизирани в нарочна молба на ответния орган. Съдът като констатира, че е предоставил достатъчно време за депозиране на същите доказателства и е предупредил съответното учреждение, че  следва да бъдат депозирани в съда  преди датата на днешното съдебно заседание  намира, че химическата лаборатория не е изпълнила разпореждане на съдебния състав. В този случай е необходимо да бъде изпратено напомнително уведомление като бъде предупреден ръководителя на лабораторията Т.В.П., че при непредставяне на писмените доказателства в три дневен срок от датата на уведомяването му, на същия ще бъде наложена глоба по чл. 87  ГПК, във връзка с чл.144  от АПК.

Ю.к.М.- Представям молба  на основание  чл.190, ал.1  от ГПК, с която моля да задължите ответника  да представи,  намиращи се в него документи  описани в молбата.

Ю.к.Т.- Възразявам, моля да не уважавате  така подадената  молба.Считам, че в хода на административното  производство „Лукойл Нефтохим”Бургас АД е получил резултата от митническата лаборатория и е имал възможност да изиска същите, предвид оспорването на експертизата.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че депозираната молба с поставените доказателствени  искания е относима  към предмета на спора и същата следва да  бъде уважена.В тази връзка и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА  ответния  орган  не по-късно  от 7 дни преди датата на следващото  съдебно заседание  да представи  сочените доказателства.

Да бъде ИЗПРАТЕНО напомнително уведомление, с което да бъде предупреден ръководителя на  КЛАППТГ Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-гр.Бургас Т.В.П., че при непредставяне на писмените доказателства в три дневен срок от датата на уведомяването му, на същия ще бъде наложена глоба по чл. 87  ГПК, във връзка с чл.144  от АПК.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че делото не  е пълно и  всестранно изяснено от фактическа  страна счита, че събирането  на доказателства не следва  да бъде приключвано  и делото следва  да бъде отложено за друга дата, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016 год.от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: