ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,23.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2083 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.А., редовно уведомен, за него се явява адв.Й.П., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районно управление „Социално осигуряване” (РУСО)- гр.БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да не се дава ход на делото.

Считам жалбата за недопустима на две основания:

Първо: Видно от жалбата, същата е подадена на 05.08.2013г., докато срокът за обжалване на решението е изтекъл на 02.08., петък, присъствен ден. В тази връзка представям обратна разписка за доставка на решението и моля да я приемете като доказателство по делото.

Второ: Представям издадено разпореждане с днешна дата, с което се отменя разпореждането на директора за отказ за изплащане на парично обезщетение и всъщност на лицето ще бъдат изплатени паричните обезщетения.

 

Адв.П.: Предвид отменителното разпореждане представеното в днешно съдебно заседание за превеждане на сумите и съдържащото се в него признание, не поддържам жалбата, тъй като към настоящия момент се явява неоснователна. Оттеглям жалбата и считам, че производството по настоящото дело следва да се прекрати.

 

 

След като изслуша становищата на страните и като взе предвид представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна Разпореждане № А-02-000-00-00612394 от 23.10. 2013г., с което е отменено процесното разпореждане за отказ за изплащане на парично обезщетение, Бургаският административен съд намира, че ход на делото не следва да се дава и жалбата следва да се остави без разглеждане на следните основания:

 

Съгласно разпоредбата на чл.118 (1) от КСО „Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда”. 

В настоящия случай е безспорно установено, че решението е съобщено на жалбоподателя на 19.07.2013г., за което свидетелства приложеното по делото известие за доставка № ИД PS 8040 000VRF U . Жалбата, с която е сезиран съда е депозирана пред административния орган на 05.08.2013г. и се явява просрочена с три дни. Поради това, следва да се остави без разглеждане.

 

Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма налага извода, че оттеглянето е процесуален акт, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на делото, а десезиращото действие има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила.

Видно от представените по делото доказателства, фактическите основания, визирани в хипотезата на чл.155, ал.1 от АПК са осъществени и не са налице процесуални пречки за уважаване на искането за оттегляне на жалбата.

 

 Поради това и на основание чл.159, т.3 и т.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.В.А. *** срещу Разпореждане № Д-02-000-00-00612394/23.05.2013г. на НОИ-гр.Бургас, потвърдено с Решение № КПК-91 от 10.07.2013г. на Директора на РУ „СО”-гр.Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2083/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: