ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2082 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно призована, не се явя, за нея адвокат Д.Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Т.С..

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля, на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК, Прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството, с оглед защита на важен държавен обществен интерес.

 

С оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас за встъпване във вече образувано административно производство с цел защита на важен държавен обществен интерес и на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.А.В. против ревизионен акт № 021202182/08.05.2013година издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, с който са и установени задълженията за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 година в размер на главницата 276 962,55лева и лихва в размер на 159 390,26 лева.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо съдия, поддържам подадената жалба, както и формулираната в същата доказателствени искания, а именно назначаване на два броя съдебни експертизи, с формулирани въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По доказателствените искания, не възразявам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице със съответната активна процесуална легитимация и същата процесуална допустима. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на трите поставени от жалбоподателя въпроси в сезиращата съда жалба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 450 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза К.М., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените два въпроси в сезиращата съда жалба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Т.Дж., което да бъде уведомено след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2014 г.  от 10.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМЯТ вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: