Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1906                       30 октомври 2018  година                      град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 2081 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на И.Д. ***, против  решение № 240/04.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 343/2018 г. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0304-002897/11.08.2017 г. на началник сектор, Районно управление/РУ/ Несебър, ОД МВР Бургас, с което, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на касатора, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева, за нарушение по чл.137а, ал.1 ЗДвП, и на основание чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 2 000.00 лева, и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, се явява лично и чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че решението на районния съд е неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Несебър да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд  Несебър, с решение № 240 от 04.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 343/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0304-002897/11.08.2017 г. на началник сектор, РУ Несебър, ОД МВР Бургас, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, на И.Д. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева, за нарушение по чл.137а, ал.1 ЗДвП, и на основание чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП са му наложени административни наказания „глоба” в размер на 2 000.00 лева, и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. Изложил е мотиви за неоснователност на възражението на жалбоподателя, че не са му връчени актът и талонът за медицинско изследване. В тази връзка съдът не е кредитирал заключението по извършената съдебно графологична експертиза, че подписът срещу нарушител в съставения АУАН не е положен от И.Д.. Приел е, че това заключение е в противоречие с останалите доказателства - показанията на актосъставителя и свидетеля по установяване на нарушението, които са категорични, че АУАН е съставен в присъствие на Д. и му е предявен лично, след което той го е подписал. Освен това е посочено в  оспореното решение, че заключението е съставено въз основа на сравнителен материал, който не е взет в присъствие на вещото лице. Съдът е приел, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление, е описано ясно мястото на извършване на нарушението, като дори е посочена посоката на движение. Прил е за доказано по несъмнен начин, че на посочените в АУАН и в НП дата и място, жалбоподателят управлявал лекия автомобил без поставен обезопасителен колан. При спирането му същият бил поканен да бъде тестван с техническо средство за употреба на алкохол, но Д. отказал. Бил му издаден талон за медицинско изследване, като жалбоподателя не дал и кръв за анализ. Обоснован е извод, че с тези деяния жалбоподателят е осъществил състава на вменените му нарушения, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност, като са му наложени санкции във фиксираните от закона размери.

Санкциите са наложени на И.Д.Д. затова, че на 06.08.2017 г., в 10.00 ч.,в гр. Несебър, КПП Булгартабак, посока с. Равда, управлявал лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Кади“, рег.№ РВ 0627 СХ, без поставен обезопасителен колан, с който е бил оборудван автомобила. Наред с това е отказал да бъде тестван с техническо средство „Дрегер” и отказал да даде кръв за анализ. С тези си деяния същият нарушил нормите на чл.137а, ал.1 и чл.174, ал.3 ЗДвП. За тези нарушения на Д. е съставен АУАН №209060/06.08.2017 г., въз основа, на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на И.Д. са, че отказал да подпише както съставения му АУАН, така и издаденият му талон за медицинско изследване, тъй като контролните органи не признали представения от него медицински документ, удостоверяващ причината, поради която той не може да ползва обезопасителн колан, но това не е било надлежно отбелязано от актосъставителя. Според касатора е опорочена процедурата по съставяне на АУАН и е неправилно приложен материалния закон.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

От заключението на извършената и приета от районния съд, без възражение, съдебно графологична експертиза, се установява, че подписите срещу „нарушител“ в АУАН; срещу „подпис“ в разписката за връчен препис от АУАН и „водач на МПС“ в талон за медицинско изследване  №0001179 от 06.07.2017 г. не са положени от И.Д..

Императивната норма на чл.43, ал.1 ЗАНН изрично сочи начинът, по който се връчва АУАН на нарушителя, а именно актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му. При положение, че се установява, че върху АУАН не е положен подписа на Д., съдът приема, че не е изпълнено цитираното правило и за касатора е останало неясно какво нарушение му е вменено, за да организира защитата си.

Освен това по предвидения в чл.43, ал.2 ЗАНН ред, не е удостоверен отказа на Д. да подпише акта за установяване на административно нарушение.

Изложеното обосновава извод за ненадлежно връчване на АУАН на нарушителя. Този пропуск представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, ограничаващо правото на лицето да организира защитата си, обуславящ отмяна на наказателното постановление.

 Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 240 от 04.07.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 343/2018 г. по описа на Районен съд Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ № 17-0304-002897/11.08.2017 г. на началник сектор,   РУ Несебър, ОД МВР Бургас, с което, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 ЗДвП, на И.Д. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева, за нарушение по чл.137а, ал.1 ЗДвП, и на основание чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП - административни наказания „глоба” в размер на 2 000.00 лева, и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                     

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. 

            

 

 

                                                                           2.