ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2080 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С. - редовно уведомен,  се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. А. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно. 

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Костова.

 

Съдът докладва постъпило по делото писмо-отговор с вх. № 11333/26.10.2017 г. от Окръжна прокуратура гр. Бургас, с което информира съда, че материалите по преписка № 3145/17г. по описа на ОП Бургас са били изпратени на РДНСК Бургас, ведно с протеста.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 11531/01.11.2017 г. от ответника, а именно - надлежно заверени копия от писмо изх. № 05-79/28.04.2017 г. на АГКК гр. София и писмо изх. № 48-00-189/31.05.2017 г. на МОСВ.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с вх. № 11960/10.11.2017 г. от ответника / от л. 167 до л. 3089 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 12109/14.11.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 3091 до л. 3092 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото писмо-отговор с вх. № 12937/01.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас, с което информира съда, че в специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК към обединена специализирана карта  на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Черноморец юг“, гр. Черноморец няма информация за ПИ с идентификатор 81178.8.169 по КККР на гр. Черноморец.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Б.:  Уважаема г-жо председател, запознати сме с вече постъпилите поетапно доказателства. Съжалявам, че не спазихме сроковете за ангажиране на нови доказателства, но пък запознавайки се с приобщените вече писмени доказателства установихме какво липсва и за прегледност съм ги описала в нарочна писмена молба, която представям с екземпляр за всички страни и съответно сме подготвили и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. При проверка на приобщените доказателства по делото установихме, че не е приобщена една преработка, инвестиционни проекти за комплекса, описана в нотариалния акт за учредяване правото на строеж между доверителя ми и заинтересованата страна „Долен“ ЕООД. Това са проекти с дата на одобряване 12.10.2010 г. Ние представяме само част „Архитектура“, като ако ни задължите нас или Община Созопол могат да приобщят и тази преработка от 12.10.2010 г. Допълнително с молба представяме й разрешението за строеж от 2008 г., което се оказа, че не е по делото. Това е първото разрешение за строеж за комплекса, по което е започнало неговото изграждане и протокола от Общинския експертен съвет на Община Созопол за одобряване на проектите от 2010 г. В следващите раздели от тази молба правим искания по доказателствата, както следва: не е приложен по делото сигнала на началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас, станал повод за производство по процесната заповед и за който има данни в протеста на Прокуратурата.  От страна на Община Созопол следва да се представят по делото писмото, с което Общината е съобщила РС № 41 от 15.03.2011 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 от ЗУТ; решение № 377 от 1997 г. на Общински съвет Созопол, с което е утвърден ТУП на Община Созопол заедно с решението по ОВОС към него; заповед № 628 от 2000 г. на кмета на Община Созопол, с която е утвърдено решение № 61 от 2000 г. на комисията на Община Созопол за преценка на влиянието върху околната среда. Във връзка с постъпилото писмо от МОСВ молим да бъдат изискани от директора на РИОСВ гр. Бургас писмата, потвърдени от министъра и цитирани в същото писмо с техните изх. номера. Цитирали сме ги в молбата.  Въз основа на всички тези ангажирани писмени доказателства сме формулирали и молба със задачи на вещо лице - архитект и вещо лице - геодезист. И двете молби са с препис за страните. С това доказателствените ни искания се изчерпват.

ЮК. А.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете постъпилите по делото писмени доказателства. По направените искания в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя не възразявам. Мисля, че сигналът е представен, но ако не е - не възразявам да го представим. По направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на цитираната преработка по време на строителството от 2010 г. не разбрах какво е нейното отношение по делото. Разрешението за строеж /РС/ е издадено едва 2011 г. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза не възразявам.

реплика на адв. Б.: Първото РС за комплекса е издадено 2008 г. То беше представено с писмената молба преди малко. В периода от 2008 г. до въвеждане на строежа в експлоатация по искане на инвеститора са одобрявани няколко инвестиционни проекта - през 2009 г., през 2010 г. и през  2011 г. Това наше доказателствено искане е свързано именно с твърдението, че строителството е разрешено 2008 г. и впоследствие строителните книжа са надграждани. Ние имаме второ РС, издадено по силата на действие на първото РС. Това е във връзка с част от мотивите на ответника в оспорването.

адв. П.: Присъединявам се към доказателствените искания на жалбоподателя. РС, което е предмет на процесната заповед, е издадено м. март 2011 г. В мотивите на процесната заповед е записано, че всъщност то е издадено по одобрен проект от 2009 г., който е загубил правното си действие. Това не е вярно. Издаденото разрешение за строеж, предмет на процесната заповед, е издадено въз основа на сега представените и одобрени проекти от 12.10.2010 г. Считаме и категорично заявяваме, че се касае за техническа грешка в изписването, че РС е издадено въз основа на проекти от 17.08.2009 г. РС № 41 от 2011 г. е издадено въз основа на одобрените инвестиционни проекти от 12.10.2010 г., представени в днешното съдебно заседание.  Въз основа на тези одобрени проекти, след тяхното одобряване е сключена и съответно суперфицията  между жалбоподателя и представлявания от мен търговец. То е описано подробно в нотариалния акт за суперфиция. Ето защо впоследствие в издаденото РС № 41 от 2011 г. вече фигурира като възложител и „Долен“ ЕООД, тъй като „Долен“ ЕООД се появява едва след суперфицията въз основа на тези одобрени проекти. Това са тези одобрени проекти, въз основа на които е издадено РС, които за съжаление ги няма по нито една преписка. Думата „преработка“ е въпрос на тълкуване. Касае основно това, че в самото начало инвеститорът е имам един одобрен проект, който впоследствие е решил да промени след преговори, водени с моите доверители и реално те са преработени вече, като са внесени изцяло нови проекти, които са одобрени от гл. архитект на 12.10.2010 г.

Адв. Й.: Моля да приемете всички допълнителни доказателства, от които също ще се ползваме. Не се противопоставям на направените доказателствени искания за представяне на нови документи, изброени в молбата. Искам да обърна внимание и направя уточнение, че по т. IIIб се изисква да се представи решение на Общински съвет Созопол, с което е утвърден ТУП на Община Созопол и съответно то би следвало да се изиска от Общински съвет Созопол, предвид че Община Созопол може да разполага само с копие от него, защото автентичното решение се съдържа в Общински съвет Созопол. Присъединявам се към становището на процесуалния представител на „Долен“ ЕООД от името на гл. архитект на община Созопол, че процесното РС № 41 от 2011 г.  е издадено въз основа на нови проекти. Фактически става въпрос за процедура, свързана с нов проект, която завършва с РС от 2011 г., предмет на спора. 

реплика на адв. Б.: Това е по повод възражението в мотивите, че издаденото РС е с изтекли строителни книжа. Нашето становище и в жалбата, и в днешното съдебно заседание, е че 2008 г. възложителят въз основа на съответни молби е направил искане по одобряване на строителни книжа и процеса по разрешаване на строителство не може да се квалифицира като бездействие на инвеститора поради изтичане на сроковете по зут.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените доказателства. Да се уважат доказателствените искания и да се допусне съдебно-техническа експертиза.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 приема представените по делото доказателства с писмо вх. № 11531/01.11.2017 г. от ответника / от л. 153 до л. 157от делото/; с молба вх. № 11960/10.11.2017 г. от ответника / от л. 167 до л. 3089 от делото/; с писмо вх. № 12109/14.11.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 3091 до л. 3092 от делото/; писмо-отговор с вх. № 12937/01.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас, както и представените в днешно съдебно заседание доказателства от жалбоподателя.

 

допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание, както и на допълнително поставените от съда на основание чл. 171, ал. 2 АПК въпроси, а именно:

1.                 Съответства ли РС №41 от 15.03.2011 г. на гл. архитект на Община Созопол с предвижданията на ПУП към момента на извършване на строежа и съгласно сега действащия ПУП?

2.                 Въз основа на кои инвестиционни проекти/кога одобрени/ е издадено РС №41 от 15.03.2011 г.?

 

назначава за изготвяне на заключението вещото лице арх. В. А.-Д. при депозит в размер на 1000.00 лв., вносими по 500.00 лева от жалбоподателя и заинтересованата страна „Долен“ ЕООД, в 7-дневен срок от днес.

допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, формулиран в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание

назначава за изготвяне на заключението вещото лице инж. М.Г. при депозит в размер на 300.00 лв., по 150.00 лв. вносими от жалбоподателя и от заинтересованата страна „Долен“ ЕООД, в 7-дневен срок от днес.

задължава началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас да представи надлежно заверен сигнала до Прокуратурата, за който се съдържат данни в протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.

задължава гл. архитект на Община Созопол да представи, надлежно заверено писмо, с което е изпратено в РДНСК ЮИР разрешение за строеж № 41/15.03.2011 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 ЗУТ, както и заповед № 628 от 25.07.2000 г. на кмета на Община Созопол, с която е утвърдено решение № 61/21.07.2000 г. по протокол № 19 от 20.07.2000 г. на комисия на Община Созопол за преценка на влиянието върху околната среда, в 7-дневен срок от днес.

задължава председателя на Общински съвет Созопол да представи надлежно заверено решение № 377 от 27.06.1997 г. на Общински съвет Созопол, с което е утвърден ТУП на Община Созопол, заедно с решение по ОВОС № 20-7/19.05.1997 г. на министъра на околната среда, в 7-дневен срок от уведомяването.

задължава директора на РИОСВ гр. Бургас да представи надлежно заверени свои писма с изх. номера, както следва: ГЮ-40-/6//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/7//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/8//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/9//31.03.2017 г. и ГЮ-30-/8//31.03.2017 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

 

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключенията след заплащане на определените депозити.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,40 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: