ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2080 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С. - редовно уведомен,  се явява адв. Б. - представя пълномощно.

За ответника -  началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно. 

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Червеняков за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.1 от АПК моля  да конституирате прокуратурата като страна в производството.

 

По направеното искане и на  основание чл. 16, ал. 1, т.1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в настоящето производство Окръжна прокуратура - Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 5, офис 16, представлявано от управителите П.Д.Х. и И.С.С.,  против заповед №ДК-10-ЮИР-44/23.06.2017 на началника на РДНСК - Югоизточен район/ЮИР/ - Бургас, с която е обявено за нищожно издаденото от гл. архитект на община Созопол разрешение за строеж № 41/15.03.2011 г. за „Курортни сгради с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ-8076, ПИ с идентификатор 81178.8.169, в местност ********, ведно с одобрените на 17.08.2009 г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, Инженерно-геоложки доклад, Ландшафтна архитектура, ОВК, ЕЕФ и ПБЗ по протест изх. № 3145/13.03.2017 г. на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. Б.:  Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми поддържам жалбата ни срещу заповед №ДК-10-ЮИР-44/23.06.2017 на началника на РДНСК - Югоизточен район. Оспорваме заповедта по съображенията, изложени в самата жалба. По доказателствата моля да бъдат приети като доказателства документите, представени с жалбата.  Поддържам доказателствените ни искания в жалбата. Заявявам, че според нас постъпилата преписка не е в цялост. В тази връзка искам по делото да бъдат приложени документи, за които има следи в кориците на делото, а именно сигналът на началника на рднск - юир до Прокуратурата. За този подаден сигнал се съдържат данни в протеста на Окръжна прокуратура - Бургас, който е от л. 30 до л. 33 от делото. На второ място моля да задължите ответника да представи документацията във връзка с извършените проверки, разпоредени с писма, които сме цитирали в самата жалба. Това са проверки, разпоредени от днск - София. Това наше доказателствено искане е направено със самата жалба и не е изпълнено, тъй като за тази документация и проверки имаме информация във връзка с няколко протеста срещу Разрешения за строеж за същия комплекс на доверителя ми. Смятаме, че тези документи са относими към предмета на спора и моля да бъдат изискани. Ако ответникът заяви, че не може да ги представи, тъй като те са на ДНСК - София моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с информация за тези проверки. На трето място моля да задължите ответника да представи отговорите на две ведомства - на МОСВ и АГКК, които са издадени като становища на компетентни органи по повод запитване на ответника относно проверката и сигналите, които са направени по протест срещу разрешението за строеж. Отговорът на АГКК е с изх. № 0579 от 28.04.2017 г., като същият е приложен по преписката на Окръжна прокуратура - Бургас, представена по друго административно дело № 2221/2017 г по  описа на Административен съд - Бургас, което касае друго Разрешение за строеж за същия комплекс на доверителя ми. Моля по същия начин да бъде представено и писмото на мосв, което също е във връзка със запитване на ответника относно приложимите процедури на ЗООС и ЗБР  в конкретния случай. Те също са приложени по другото дело по повод Разрешение за строеж, касаещо същия комплекс на доверителя ми. Правя искане за издаване на съдебни удостоверения за снабдяване със заверени преписи от тези два документа, които следва да бъдат приложени като доказателства по делото. На следващо място моля да изискате от Окръжна прокуратура - Бургас цялата административна преписка по издаване на разрешението за строеж, което е прогласено за нищожно с процесната заповед. Тази документация е постъпила в Прокуратурата с писмо изх. № 4-11-025/1/28.02.2017 г. на Община Созопол. От съдържанието на протеста става ясно, че с това писмо Община Созопол е изпратила преписката със заверени копия от инвестиционните проекти. На последно място моля да задължите заинтересованата страна гл. архитект на Община Созопол да представи заверено копие от преписката, с която процесното разрешение за строеж и проектите към него са изпратени за извършване на служебна проверка по чл. 156 ЗУТ. Същите не са представени по делото, а считам, че са относими към предмета на спора. Моля след представяне на преписката в цялост, да ми бъде дадена възможност да ангажирам други доказателства по делото. Подготвила съм писмена молба в същия смисъл, в който съм представила исканията си.

ЮК. К.: Оспорвам жалбата в цялост. Моля да приемете административната преписка, представена от административния орган в цялост. Не възразявам да се приемат доказателствата, представени с жалбата.

Не възразявам по отношение на това да бъде задължена Прокуратурата да представи преписката, изпратена от Община Созопол. По отношение на направените искания за представяне на допълнителни документи от рднск изразявам следното становище: моля да се уточни за какви проверки става въпрос и какво касаят предмета на делото тези проверки. Дали става въпрос за проверки на извършени строежи или въведени строителни книжа, защото много общо е цитирано в жалбата. Още повече, че тези писма изхождат от ДНСК - София и на нас ние трудно да се ориентираме. По отношение на отговорите от АГКК и МОСВ не възразявам. Моля за възможност да ги представим в следващото съдебно заседание. Моля да задължите Община Созопол да представи преписката по издаване на конкретното разрешение за строеж, предмет на проверка в производството по чл. 216 ЗУТ, чиято заповед е предмет на настоящата съдебна проверка.

 

Адв. П.: Считам, че заповедта е незаконосъобразна по подробно изложените аргументи в жалбата. Моля да се приемат представените доказателства по делото. Изцяло се придържам към направените доказателствени искания от страна на адв. Б. и не се противопоставям да бъдат уважени. Моля след представяне на преписката  в цялост, да ни бъде дадена възможност да ангажираме други доказателства по делото.

 

Адв. Й.: Оспорвам процесната заповед на началника на РДНСК ЮИР, с която е отменено издаденото от моя доверител разрешение за строеж № 41/15.03.2011 г. Ще се ползваме от представените по делото писмени доказателства. Моля да се приеме представената административната преписка. Присъединявам се към доказателствените искания, направени от жалбоподателя, като в тази връзка представям писмо изх. № 4-11-025/1/ от 28.02.2017 г. на Община Созопол до Окръжна прокуратура - Бургас във връзка с постъпило искане от Прокуратурата за предоставяне на заверено копие на документацията по издаване на въпросното разрешение за строеж по образувана преписка с изх. № 3145 от 13.02.2017 г. По повод на това заявявам, че сме изпратили в цялост и пълнота цялата преписка по издаване на разрешението за строеж, поискана от Прокуратурата, включително и по повод допълнително искане, направено от Окръжна прокуратура - Бургас с допълнително писмо на Община Созопол от 09.03.2017 г. сме изпратили и допълнително заверени копия на искана документация допълнително за попълвана на преписката, включително нотариално заверено становище на РИОСВ - Бургас. По повод искането на представителя на рднск юир заявявам, че също сме изпратили цялата преписка във връзка с извършваната от тях проверка по отмененото вече разрешение за строеж, като в този смисъл и за пълнота на преписката са представени включително и доказателствата, изпратени на Прокуратурата, за което представям придружителни писма, предвид че само това, което е изпратено на РДНСК е 217 листа, а тук са още 157, подробно изброена документацията, която доказва, че цялата налична документация, свързана с издаването на процесното разрешение за строеж е била изпратена както на РДНСК, така и на Окръжна прокуратура - Бургас. В тази връзка с оглед на приложението на документацията към делото и в случай, че съответно от рднск или от Прокуратурата се претендира допълнително представяне на документите по преписката моля да задължите съответните субекти да направят конкретни уточнения кои точно допълнително документи искат да бъдат изпратени и приложени по настоящето дело. Като още веднъж завявам, че цялата налична документация, въз основа на която е издадено отмененото Разрешение за строеж в нейната пълнота е представена както на Прокуратурата, така и на РДНСК и ние не разполагаме с друга допълнителна такава, освен ако впоследствие съответно Прокуратурата или РДНСК твърдят, че има други конкретни документи, касаещи издаденото разрешение за строеж, които са постъпили в Община Созопол.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да бъде разгледана по същество. Аз не възразявам да изискате и Окръжна прокуратура - Бургас ще Ви предостави всички материали по образуваната преписка изх. № 3145 от 2017 г., по повод на която е депозиран протестът. Като след представяне на материалите и след като страните се запознаят с тях моля тогава да се произнесете и по доказателствените искания във връзка с документите предвид факта, че действително са постъпили множество материали. Досежно пълнотата им всяка от страните ще изрази становище. Моля да задължите Община Созопол да представи  акта на гл. архитект на Община Созопол от 17.08.2009 г., с който са одобрени инвестиционните проекти по издаденото разрешение за строеж.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от адв. Й. писма.

Задължава гл. архитект на Община Созопол да представи надлежно заверена цялата административна преписка по издаване на разрешение за строеж №41 от 15.03.2011 г., както и одобрените инвестиционни проекти, включващи всички части, които са обявени за нищожни с процесната заповед, в 7-дневен срок от днес.

Задължава Окръжна прокуратура гр. Бургас да представи надлежно заверена цялата административна преписка, въз основа на която е изготвен протестът и е инициирано производство по обявяване на нищожност на разрешение за строеж №41 от 15.03.2011 г. и инвестиционните проекти, в 7-дневен срок от днес.

Задължава началника на сгкк гр. Бургас да представи цветни копия на специализирани карти и регистри за ПИ с идентификатор 81178.8.169, в местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец с оглед установяване наличието на дюни в имота, в 7-дневен срок от уведомяването.

Задължава началника на рднск гр. Бургас да представи надлежно заверени отговорите от агкк и мосв във връзка със запитване относно наличието на дюни в процесния имот, в 7-дневен срок от днес.

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 АПК, че с оглед твърденията си в жалбата следва да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба с препис за другите страни, в 7 - дневен срок след запознаване с доказателствата, които ще постъпят от Окръжна прокуратура - Бургас и от гл. архитект на Община Созопол.

 Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства след запознаване с доказателства, които са задължени да представят Окръжна прокуратура - Бургас и от гл. архитект на Община Созопол.

 

Реплика на адв. Й.: По повод определението на съда, което току що произнесе в днешно съдебно заседание, моля да обърнете внимание на обстоятелството, че първо тежестта на доказване е върху страните, които в случая въз основа на документацията следва да докажат твърденията си конкретно за нищожност на издадения акт от гл. архитект на Община Созопол. В тази връзка заявявам, че ние не разполагаме с друга документация освен тази, която е била представена на Прокуратурата въз основа на проведената от нея проверка, в резултат на което Прокуратурата въз основа на тези документи е констатирала незаконосъобразност и е отправила сигнал до рднск. В този смисъл и предвид обстоятелството, че по съществото на спора ще се разглежда документацията, представена на Прокуратурата от Община Созопол, която в края на краищата е послужила като основание и преценка за проверката, то моля първо да задължите представянето на документацията от Окръжна прокуратура и след запознаването на страните с тази документация, включително и на съда, ние ще представим допълнително други доказателства, ако разполагаме с такива,  защото ние изразихме множество становища, че не разполагаме с други документи. Молбата ми е с цел да не се получи дублиране на приложените документи по делото. Проблемът е в тежестта на доказване и обстоятелството, че разглеждаме нищожност въз основа на документи, които са представени в Прокуратурата от Община Созопол и са послужили като основание за формиране на цялостния фактически състав, завършил с издаването на процесната заповед. В този смисъл моля с цел яснота и последователност първо да бъде представена преписката от Окръжна прокуратура и след запознаването на страните с нея в подходящ срок евентуалните им претенции да бъдат изразени в нарочна молба, въз основа на която ние да представим допълнително други доказателства. В този смисъл считам, че това е правилният вариант с оглед на обстоятелството, че заповедта е издавана въз основа на документи, събрани под проверката, а не съществуващи в Община Созопол. В този смисъл считам, че  изначалният момент и изначалната документация, послужила като основание както за сезиране на РДНСК и последващи действия, се съдържа в преписката, изпратена до Прокуратурата, като моля да задължите същата да Ви изпрати надлежно заверена преписката. След като страните се запознаят с нея в дадения от Вас срок ние ще представим и други доказателства, ако някоя от страните твърди, че има други допълнителни такива. Моля за разумност, става въпрос за 8000 листа, които сме представили и няма какво друго да представим вече.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: