ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 192           Година 06.02.2017         град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шести февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 207 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д. П.А. с ЕГН: ********** *** против заповед № 237/11.01.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която на основание чл.90, ал.1, т.5 от ЗДСл и́ е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“.

Жалбата е депозирана пред ненадлежен съд, тъй като са нарушени нормите, регламентиращи подсъдността на образуваното дело.

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, като тя не зависи както от съдебния адрес който е посочил в жалбата, така и от адреса посочен в обжалвания административен акт. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134, ал.1 от АПК за изменяне на тази подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

При извършената от съда служебна справка в Национална база данни „Население” се установи, че постоянния и настоящ адрес ***.

Предмет на оспорване е заповед за налагане на дисциплинарно наказание наложено на основание принудителна административна мярка наложена на основание чл.90, ал.1, т.5 от Закона за държавния служител от директора на Агенция „Митници“.

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за митниците, Митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция „Митници“ към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Съгласно чл.7, ал.2, Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници, а съгласно ал.4 Митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Адресът на жалбоподателката е в гр.Свиленград, в който град са налични териториални структури на Агенция „Митници“ и това са ЖП гара Свиленград Митнически пункт и Свиленград Митническо бюро. Доколкото тези структури се намират на територията на област Хасково, съгласно чл.133, ал.1 от АПК, компетентен да разгледа делото е Административен съд Хасково, а не Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.4 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково за разглеждане жалбата на Д. П.А. с ЕГН: ********** *** против заповед № 237/11.01.2017г. издадена от директора на Агенция „Митници“.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: