О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 22.03.2011г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и четвърти февруари 2011 година, в публично заседание в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС ВЪЛКОВ

   ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 207 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от П.Т.Г. ***, против решение № 2251 от 17.12.2010г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3593 по описа на БРС за 2010г., с което е отменено наказателно постановление № 31 от 31.08.2010г. на директора на Държавно горско стопанство-с.Ново Паничарево, с което за извършено от касатора нарушение на чл.80, ал.15 от Закона за горите (ЗГ), на основание чл.102, ал.1 от ЗГ, на същия е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.

Касаторът оспорва решението на районния съд като непълно, тъй като не отменя изцяло оспореното наказателно постановление, а само точка първа от него. По тези съображения моли съда да допълни обжалваното решение, като отмени изцяло наказателно постановление № 31 от 31.08.2010г. на директора на ДГС-с.Ново Паничарево. В съдебно заседание се явява лично и поддържа касационната жалба, като иска да се отмени изцяло наказателното постановление, а не както е отменена само глобата.

Ответникът – директора на ДГС-с.Ново Паничарево, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание. 

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира тя да бъде уважена, тъй като, видно от диспозитива на решението на първоинстанционния съд, съдът не се е произнесъл по всички точки на наложените наказания.

 Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното по допустимостта и предмета на оспорване:

Съдът счита, че образуваното касационно производство по к.н.а.х.д. № 207 по описа за 2011г. на Административен съд – гр.Бургас следва да бъде прекратено и делото върнато на Бургаския районен съд на същия съдебен състав за произнасяне по реда на чл.176 от АПК с допълнително решение.

Видно от данните по делото, предмет на оспорване в производството пред районния съд е било НП № 31/31.08.2010г. на директора на ДГС-с.Ново Паничарево, с което за извършено от П.Т.Г. нарушение на чл.80, ал.15 от ЗГ, на основание чл.102, ал.1 от ЗГ, на същия е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв., постановено е отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението: 61 пр.мз дърва за горене, като сумите от тяхната продажба да се преведат в приход на ДГС, и е определено П.Т.Г. да заплати обезщетение в размер на 1 525 лв. Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН №31/16.10.2009г., съставен от старши лесничей при  ДГС-с.Ново Паничарево на касатора за това, че допуснал на 10.09.2009г. сеч на дьрва за огрев от дъб и цер в размер на 61 куб.м. в отдел 39 -В, в землището на с.Ново Паничарево, без разрешително за сеч и извоз, деяние, установено при извършена проверка на 16.10.09г. от служители при ДГС-с.Ново Паничарево и квалифицирано като нарушение на чл.80, ал.15 от ЗГ в АУАН и в наказателното постановление.

В жалбата до Бургаския районен съд П.Г. изрично е посочил, че иска цялостна отмяна на издаденото му наказателно постановление, с оглед на което съдът е дължал произнасяне по всички пунктове на наказателното постановление. Въпреки, че районният съд, като инстанция по същество, е извършил служебна проверка за материалната и процесуалната законосъобразност на оспореното наказателно постановление и е изложил мотиви в тази насока, които изцяло се споделят от настоящия съдебен състав, видно от диспозитива на оспореното решение на БРС, съдът е отменил наказателното постановление единствено в частта му, с която на П.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. Липсва произнасяне относно постановеното с наказателното постановление отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 61 пр.мз дърва за горене, и определеното за заплащане обезщетение в размер на  1 525 лв.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав приема за допустима, като подадена в срок, и основателна касационната жалба, имаща характер на молба за допълване на решението на БРС, тъй като е налице непълно на съдебния акт поради това, че съдът не се е произнесъл по цялото искане на страната и след постановяването му част от правния спор е останал висящ. Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН, касационното производство се движи по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, поради което за конкретния  случай намират приложение разпоредбите на АПК. Това налага връщане на делото за произнасяне от същия съдебен състав с допълнително решение по реда на чл.176 от АПК.

Воден от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението от 24.02.2011г., с което е даден ход на делото по същество.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 207 по описа за 2011г. на Административен съд – гр.Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд – гр.Бургас, на същия съдебен състав, за произнасяне с допълнително решение по касационната жалба на П.Т.Г., имаща характер на молба за допълване на  решение № 2251 от 17.12.2010г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3593 по описа на БРС за 2010г., съгласно мотивите на настоящото определение.

Определението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./                                            

                                           2./