ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:  Ж.Г.                                      

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 207 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

Жалбоподателката С.П.К., редовно призована, не се явява лично, за нея се явява представител по пълномощие адв. Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът по жалбата директора на дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юк  Д., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля Прокуратурата на РБ да бъде конституирана като страна по делото на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на РБългария, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Г.

 

СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против РА 280800186/6.11.2008 г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ямбол  и потвърден изцяло с Решение № РД 1007/12.01.2009  г. на директора на дирекция „ОУИ” гр. Бургас и се движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ на ДОПК.

 

АДВ. Д. -  Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с преписката доказателства, вкл. и възраженията в жалбата. В днешното съдебно заседание представям  уведомление до НАП за прекратени трудови договори за работници, които са изпълнявали трудови функции на доверителите ми. Доказателството е с оглед на липса на качество на  упълномощен служител. В ревизионния  акт се твърди, че документите са получавани от А. К., а всичко което тя е получила след датата на прекратяване трудовото   правоотношения, не е било връчване по правилата на ДОПК. Имам искане и за допускане на съдебно-икономическа експертиза, като моля да формулирам и представя  въпросите в писмен вид. По направеното искане за оспорване на представени  от нас доказателства заявявам, че ще се ползваме от тези доказателства, но считам, че става дума за частни документи, а не за официални. Оспорването на верността им не е процесуално необходимо, те не обвързват съда с доказателствена сила. По отношение на автентичността им -  от доверителката ми са подписани само складови разписки, с които е приемала стоката.  Да се прави графологична експертиза, какъв е подписа и верността и ако е осчетоводен, направено ли е по  правилата на счетоводството, дали са подписан и от управителя и ли счетоводителя, не считам че това е установяване на данъчните задължения.

ЮК Д. – Оспорвам жалбата, като неоснователна.  Във връзка с представените доказателства сме изразили становище и доказателствени искания. Относно истинноста за представените в днешното съдебно заседание доказателства ще представя становище в писмен вид. Оспорваме доказателствата, представени от жалбоподателя относно доставчиците му освен редовността на счетоводните докумнети, оспорвам датата на представяне.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка § 2 от ДПОК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка,  съгласно опис находящ се на л. 70,71 и 72 от делото.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в ревизионното  производство писмени доказателства, подробно описани в описи находящи се на л. 53 до л. 69 вкл. от делото, както и представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание справка за уведомление по реда на чл. 62, ал. 4 от КТ и резултат от обработката на уведомлението.

 

ДАВА възможност на  жалбоподателя    в 14-дневен срок от днес в писмена молба да изчерпи доказателствените си искания.

ПРЕДОСТАВЯ същата възможност и на ответника по жалбата.

УКАЗВА на страните, че по искането на ответника направено по реда на чл. 193 от ГПК  ще се произнесе в закрито заседание, като определението ще бъде съобщено на страните по реда на АПК.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  06.07.2009 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: