Р Е Ш Е Н И Е

 

      1774                            17.10.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 2079 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е с касационна жалба на А.И.П., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв. Е.К. – БАК, с адрес: ***, против Решение № 735/06.06.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 466/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № ДАИ-0000155/23.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в ГД „Автомобилна администрация“ гр. София, с което на касатора за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е незаконосъобразно и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати процесуални нарушения. Твърди, че в решението не е изяснена фактическата обстановка, а събраните в хода на съдебния процес доказателства, както и наведените с жалбата доводи не са обсъдени в тяхната цялост, с оглед на което е нарушено правото му на защита. Не споделя изводите на съда обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като оспорва съставомерността на констатираното нарушение. Възразява, че в административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, като на санкционираното лице са издадени два АУАН за едно нарушение. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание, касаторът редовно призован, се представлява от процесуални представители, които поддържат жалбата и молят за отмяна на НП.

Ответната страна – Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация“ – София, редовно уведомена, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за основателност на доводите, изложени в касационната жалба, като моли за отмяна на решението на първоинстанционния съд и отмяна на НП.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалните представители на касатора и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

На 20.09.2017 год., около 11:30 часа, в гр. Бургас, ул. „Вая“ № 2, в пункт за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на "Екогаз Инженеринг" ЕООД, ЕИК: 147059316 е била извършена на тематична проверка по сигнал с peг. № 50-08-22#3/22.08.2017 г. Същата е извършена с протокол от 25.08.2017 г. и след направена справка в ИС на ИААА на 24.08.2017 г. извършена в ОО АА Ямбол за съмнителни периодични прегледи, е било констатирано следното:

На 07.06.2017 год., в пункт на "Екогаз Инженеринг" ЕООД, за периода от 09:40ч. до 09:58ч., П. в качеството си на председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС „Мерцедес 2429“, от кат.N 3,  с рег. № В 7330 СВ, собственост на „Бургаска газова компания“ ЕООД, е допуснал извършване на периодичен преглед на цитираното МПС, без за същото да  е заплатен данък, дължим към деня на извършване на прегледа, съгласно изискванията на чл.60, ал.1 и ал.6 от ЗМДТ, който е минимум до 2016г. включително, като прегледът е приключил със заключение на комисията, че пътното превозно средство се допуска за движение по пътищата отворени за обществено ползване в 09:58 часа на 07.06.2017г..

Видно от справка в ИС на ИА „АА“ към деня на извършване на прегледа 07.06.2017г. за моторното превозно средство с рег. № В 7330 СВ, същото е имало задължение за местни данъци и такси към Община Варна.

В описателната част на постановлението е посочено, че на основание чл. 52, ал.4 от ЗАНН е извършено разследване на спорните обстоятелства, като е изискана справка от Община Варна за задълженията на собственика на МПС с peг. № В 7330 СВ, във връзка с притежавания от него автомобил. С писмо с рег. № МД - Т 17006137 ВН-001ВН от 27.09.2017 год. директора на дирекция „МДТ“ към Община Варна е уведомил проверяващите, че собственикът на горепосоченият автомобил има задължения към Община Варна от 2010 год. до 2016 год. вкл.

За констатираното нарушение е съставен АУАН № 219473, подписан от санкционираното лице с възражения. Такива са подадени в законоустановения 3-дневен срок. Въз основа на акта е издадено процесното наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел,че при издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмята. Съдът намира, че правилно е приложен материалния закон и правилно са описани съставомерните факти. Излага подробни мотиви защо приема, че П. не е изпълнил вменените му задължения. Счита, че деянието не може да се счете за маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е неправилно.

Настоящата касационна инстанция не споделя изводите на Районния съд, с които е потвърдил процесното НП.

Съобразно събрания по делото доказателствен материал, и по конкретно в протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5. от него, е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. Към материалите е приложено и копие на Разписка за платената сума – данък МПС за 2017 год. От друга страна по преписката е налице писмо с рег. № МД - Т 17006137 ВН-001ВН от 27.09.2017 год. на директора на дирекция „МДТ“ към Община Варна, с което е уведомил проверяващите, че собственикът на горепосоченият автомобил има задължения към Община Варна от 2010 год. до 2016 год. вкл.

От това следва, че в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е имал задължението, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи какъв документ е представило лицето и как системата е допуснала да се извърши прегледът.

Фактът, установяващ се от справката, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран такъв (неистински). При разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. Липсата на доказателства, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което неправилно районният съд е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Отделно от това следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС е отменена, считано от 20.05.2018г. (ДВ, бр.38 от 2018г., в сила от 20.05.2018г./. С процесното НП касаторът е санкциониран за това, че е допуснал извършването на периодичен преглед на ППС, което не е отговаряло на изискванията, тъй като по отношение на него не заплатен данък, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл.60, ал. 1 и ал.6 от Закона за местните данъци и такси, което представлява нарушение на изискването именно на отменения текст на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС. Следователно налице е хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН – следва да се приложи нормативната разпоредба, която е по-благоприятна за извършителя.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 735/06.06.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 466/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000155/23.10.2017г. издадено от началника на отдел „КС“ в ГД „Автомобилна администрация“ гр. София, с което на касатора за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, Раздел 1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП)  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.       

      

 

 2.