ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2078 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:49 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.М., редовно уведомен, се явява лично.

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

          По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да гледаме делото днес.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба срещу Уведомително писмо изх.№ 02-020-6500/4216 от 12.08.2018г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, издадено от зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

В закрито заседание на 02.11.2016 г. съдът указа на страните да представят доказателства за връчването на уведомителното писмо на жалбоподателя, тъй като самият жалбоподател е заявил в жалбата си, че то му е връчено на 04.10.2016г., при което срокът за обжалване изтича на 18.10.2106г. – вторник, присъствен ден, а жалбата е подадена на следващия ден – 19.10.2016г. При това положение, ако обжалвания акт действително е връчен на 04.10.2016г., то жалбата срещу него би била просрочена. С писмо от 21.11.2016г. жалбоподателят отговори, че доказателства за връчването на уведомителното писмо следва да се изискат от ответника. Ответникът от своя страна отговори, че при него липсва информация за връчване, респ. върната обратна разписка от получаване на уведомителното писмо.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Забравил съм вече кога ми е връчено уведомителното писмо.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямаме доказателства за връчване на уведомителното писмо.

 

Съдът предвид липсата на доказателства за това кога уведомителното писмо е връчено, намери, че ответникът не може да установи този положителен за него факт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата си. Няма да соча други доказателства. Това, което е представено, да се приеме.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета по делото представената административна преписка в цялост. Няма да сочим доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля съда, делото да е положително за мен и да се отмени уведомителното писмо.     

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила оспорения административен акт на зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

Претендирам присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Моля да ми се предостави срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.56 часа.

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: