ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2077 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

Ищецът ЕТ „Амбулатория - индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Б.Б.“, редовно призован, не  се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.Р., надлежно упълномощена, с представено на л. 5 от делото пълномощно.

За ответника по иска Национална здравноосигурителна каса София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., надлежно преупълномощена от д-р Т.Г., която е упълномощена от управителя на НЗОК, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по искова молба предявена след уточнение против НЗОК, с която ищецът претендира заплащане на обезщетение в размер на 600лв., представляващо имуществена вреда, нанесена му вследствие издаването на незаконосъобразно наказателно постановление. Имуществената вреда се изразява в платеното адвокатско възнаграждение в производството по оспорване на наказателно постановление по реда на ЗАНН.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата молба, както и уточняващата такава.

Освен да се изиска административнонаказателното дело от Районния съд, други искания по доказателствата нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам исковата молба като неоснователна. Считам размерът на поисканото обезщетение за имуществени вреди за прекомерен и несъобразен с действителната правна и фактическа сложност на делото, както и че не е справедлив, обоснован и несъобразен с размера на санкцията по наказателното постановление.

Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам иска за неоснователен и необоснован. Ако приемете, че е основателен, правим възражения за това, че е прекомерен.

Няма да соча доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с исковата молба договор за правна помощ и пълномощно № 47348 от 23.11.2016г.,

 

Съдът счита, че по делото следва да се изиска и приложи АНД № 3683/2016г. по описа на Районен съд Бургас, за да се установи дали действително в това производство са направените поисканите като имуществена вреда разноски., т.е. дали този договор се съдържа там, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд Бургас за прилагане към настоящото производство АНД № 3683/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

Поради необход от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати искане до районен съд Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: