ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2077 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Ищецът ЕТ „Амбулатория - индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Б.Б.“, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника по иска Национална здравноосигурителна каса София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило АНД № 3683/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

АДВОКАТ Р.: Да се приложи АНД № 3683/2016г. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приложи представеното от районния съд административнонаказателно дело. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам доказателствени искания. Да се приобщи АНД № 3683/2016г. към настоящото дело и да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА АНД № 3683/2016г. по описа на Районен съд  Бургас, ведно с приложеното към него КАНД № 1975/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Р.: Моля да уважите претенцията така, както е заявена при вас с исковата молба.

Намираме за доказана и обективна отговорността на ответника в настоящото производство. Следва да установите патримониума на представляваната от мен медицинска практика относно претендираните средства, представляващи имуществена вреда. Понесените разноски са направени и са удостоверени от договор за правна защита по приложеното административнонаказателно дело. В този смисъл ви моля да присъдите имуществени вреди за процесуално представителство за приключилото съдебно производство. Моля за произнасяне в този смисъл.

Моля да присъдите и разноски в настоящото производство по опис, който съм представила в предходното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите изцяло предявената искова молба. Алтернативно, ако приемете, че молбата е основателна, моля на основание чл.78, ал.5 от ГПК, да присъдите по-нисък размер на поисканото от ищеца обезщетение за направените разноски, като съобразите действителната правна и фактическа сложност по делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам, че предявената молба е основателна досежно основанието, тъй като е налице иск, извеждайки същия от тълкувателно дело № 1 от тази година. Считаме, че е налице прекомерност на адвокатското възнаграждение и в този смисъл следва да определите същото с оглед извършеното процесуално представителство, тъй като материалът на делото не е сложен, а самото решение, което е постановено, касае прилагането на закон, който е отпаднал. Моля да присъдите разноски съобразно с Наредбата за адвокатското възнаграждение, като също считам, че следва да бъде определено към тези размери.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:22часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: