ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2076 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.И.Т.-Ж., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.Ц.Ц. с представено пълномощно, находящо се на лист 10-11 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ М.Д. Д.а – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” (УКОРС), ОБЩИНА БУРГАС,  редовно уведомена, се явява лично и с юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНАТА по иска за обезщетение ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Ц.: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам нови доказателства.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло представената пред Вас жалба като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената преписка.

         Представям и моля да приемете за сведение извлечение от интернет по отношение ширината на автомобила „Хонда Акорд – Седан”, чиято широчина е 1840 мм видно от представената справка. С това доказателство бихме искали да внесем яснота относно фактическата обстановка, тъй като автомобилът е бил паркиран изцяло върху тротоара, широчината на тротоара е 2800 мм. Това доказателство представям във връзка с това, че законът позволява да се спре върху тротоар единствено ако след спиране на автомобила са оставени 2000 мм свободна площ за преминаване на пешеходците, а в случая очевидно това не е било така.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Няма да соча доказателства. Да се приеме за сведение представената справка от ответната страна.

 

         Адв.Ц.: Не сме направили измервания, но това място е предвидено за гараж и е по-широко, автомобилът е паркиран пред гараж и според мен разстоянието е по-голямо. Според доверителката ми е имало повече от два метра до сградата. За това обстоятелство няма да ангажирам допълнителни доказателства, но го оспорвам чисто фактически.

         Оспорвам материалната компетентност на ответника. Въпреки че, с оглед представената длъжностна характеристика, ответникът М.Д. се явява упълномощена, но видно от Раздел Втори от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, на длъжностните лица определени с писмена заповед на кмета на Община Бургас е предоставен контрол по спазване на правилата за паркиране единствено в зони с режим на кратковременно платено паркиране, както и дейността по принудителното преместване и задържане на неправилно паркираните МПС в такива зони, но не и в други части на града, в случая жилищен квартал, където въобще не са определени такива зони. В този смисъл оспорвам материалната компетентност на длъжностното лице.

        

         Юрисконсулт Д.: По отношение направеното оспорване заявявам, че улицата, където е бил паркиран автомобилът е реконструктуирана миналата година, поставени са нови плочки всяка от която е с размери 40/40см, с квадратна форма и видно от броят им – 7 броя, може да се изчисли широчината на тротоара.

         По отношение възражението за материалната компетентност на лицето: представена е Заповед № 3032/14.11.2012г. на кмета на Община Бургас, според която на основание чл.44, ал.2 от ЗСМА и във връзка с чл.189, ал.1; чл.167, ал.2 и чл.168, ал.1 не от Наредбата, а от ЗДвП, лицето наложило мярката е упълномощено да извършва тази дейност. Така че материалната компетентност произхожда по силата на закона, а не по силата на общинската наредба, както беше цитирано тук. Поради което считам, че законосъобразно и в рамките на предоставените пълномощия  лицето е наложило мярката.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с налагането на процесната принудителна административна мярка, както и ПРИЕМА за СВЕДЕНИЕ представената днес разпечатка от интернет  от пълномощника на ответната страна.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ц.: Оспорвам изцяло административния акт, като моля същият да бъде отменен като незаконосъобразен. Поддържам иска за обезщетение ведно със законната лихва и разноските по делото.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че процесната мярка е наложена правилно и законосъобразно. Видно от представения снимков материал, автомобилът е бил спрян върху целия тротоар срещу бл.*** в к-с „Лазур”, като с това не просто е пречел на преминаващите пешеходци, но на практика е правел невъзможно придвижването на тези участници в движението съгласно ЗДвП и видно на една от снимките е заснет случаен минувач, който заобикаляйки автомобила, извършва нарушение и преминава по пътното платно. Т.е. той е бил принуден да извърши това. Считам, че правилно и законосъобразно е наложена мярката и моля да я потвърдите и да не уважавате искането за обезщетение по ЗОДОВ.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.Д.: Наложих тази мярка затова, защото автомобилът беше паркиран изцяло върху тротоара на посочения адрес и защото този тротоар не е определен за паркиране от общинската администрация и създава пречка за движението на останалите участници.

Моля да потвърдите наложената мярка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна, неоснователен и съединения към нея иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Правилно е приложен чл.94, ал.3 от ЗДвП, а действително паркирането върху тротоарите съобразно този текст е разрешено само на определени от собственика или от администрацията места. Такова обозначение в конкретния случай няма. Паркирането следва да се извършва на разрешени места на разстояние два метра от сградите за свободно преминаване на пешеходци. Видно от снимковия материал, съобразно размерите на заснетата кола, разстоянието е изключително малко и не дава възможност на гражданите да преминават. От тази гледна точка считам, че не е налице незаконосъобразно наложена ПАМ. Няма незаконосъобразно действие на държавен орган, от администрацията на общината. С оглед на казаното считам, че кумулативно изискванията на чл.1 по ЗОДОВ не са налице, с оглед на което не се констатира незаконосъобразен акт и причинена вреда.

 С оглед на това, моля да не уважавате жалбата, както и предявения с нея иск.

 

Съдът ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: