ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти ноември            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2075 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корк и Форк” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с представено пълномощно от днес и адвокат Г., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на община Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод жалба на „Корк и форк” ЕООД против заповед № РД-01-309/24.04.2015г. на кмета на Община Царево, с която е спряно изпълнението на строеж „Жилищна сграда в УПИ І, кв.44, с.Синеморец, находяща се в ПИ 66528.501.381 по КК на с.Синеморец, община Царево, и е забранен достъпът до строежа считано от 08.05.2015г.

Настоящето дело е образувано, след като с решение № 11370/26.10.2016 г. по административно дело № 4481/2016 г. на Върховен административен съд е отменено решение № 1967/22.12.2015 г., постановено по административно дело № 1023/2015 г. по описа на Административен съд – Бургас, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

АДВ. Г.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Заповедта е изцяло немотивирана, неоснователно издадена. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства, както и днес представям по опис доказателства във връзка с това, че имотът се намира в границите на населеното място, удостоверение № 53-01-978/20.05.205 г. на Община Царево, която казва, че е в населеното място и поради това не подлежи на оценка по ЗБР. Също така представям и Постановление за отказ да се образува досъдебно производство с изх. № 3155/2015 г. от Окръжна прокуратура – Бургас, в което също се установява и от прокуратурата, че разрешението за строителство е правилно издадено и че инвестиционното предложение не подлежи на оценка от РИОСВ по екологичното законодателство. Представям писмените доказателства по опис.

АДВ. М.: Поддържам оплакванията в жалбата против заповедта, издадена по чл. 224а от ЗУТ.

Да се приемат представените писмени доказателства. Твърдим и процесуално нарушение на процедурата. Видно от мотивите, констативният акт е връчен от лицето Н.Г., като той е никакъв на дружеството. Дружеството се представлява от Д.П., за което представяме извлечение от ТР. Твърдим, че актът е незаконно връчен. Представяме Ви извлечение и от електронния регистър от деловодството на Административен съд – Бургас на решение № 1771/03.11.2016 г. по административно дело № 166 по описа за 2016 на друг състав, с което е отменен отказ да се разгледа и прекратяване на производство от РИОСВ за съгласуване на инвестиционното намерение. Не може да се издаде заповед по чл. 224а, ал. 1, т. 7 от ЗУТ с мотив, че липсва съгласувателно становище. Това основание, което те са посочили е неизпълнение на специалните изисквания на такъв акт. Ако има акт и ние го нарушим, ще спрат строителството, а ако няма, могат само да отменят разрешението за строеж. Това правно основание е тотално неприложимо.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание доказателства по опис – удостоверение № 53-01-978/20.05.205 г. на Община Царево, Заповед № РД-14-348/08.10.1999 г. на кмета на община Царево за  одобряване на ПУП-ПРЗ, Акт от 20.04.2000 г. за обявяване на заповедта по т. 2 от описа, копие на ПУП ПРЗ за разширение на зона Север, с. Синеморец одобрена със заповед № РД-14-348/08.10.1999 г., Решение № 122 от 02.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони и Постановление за отказ да се образува досъдебно производство изх. № 3155/2015 г. от 19.10.2016 г. от Окръжна прокуратура – Бургас, извадка от ТР и решение по административно дело №166/2016 г. на Административен съд – Бургас.

 

АДВ. М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. М.: Моля да отмените заповедта. Допуснато е процесуално нарушение при съставяне и връчване на констативния акт. Непълна и неточна е правната квалификация по чл. 224а, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и на последно място дори да се приеме, че липсва съгласувателно становище и такова е било необходимо, това не е основание за спиране. В отменителното решение, предходният състав е посочил основание по чл. 162, ал. 1 от ЗООС, но това е санкционна разпоредба, относно размера на санкцията глоба. Считаме, че няма основание за спиране на строежа. Да ни се присъдят разноските за двете инстанции.

Представям писмени бележки.

АДВ. Г.: Присъединявам се към казаното от адв. М..

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законoустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                   СЪДИЯ: