ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2075 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 16:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Болкън Петролеум” ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.М., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ч.Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Е.Ч., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Г., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПОБЕДА” АД, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат С. Я. – процесуален представител на жалбоподателя „Болкан петролеум” ООД, с която заявява, че от името на доверителя си оттегля жалбата срещу Заповед № КВ-14-02-1494/16.08.2012 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас и моли да бъде прекратено производството по административно дело № 2075/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл.155, ал.3, във връзка с чл.155, ал.1 от АПК – с писмена молба, подадена от надлежно упълномощен процесуален представител на оспорващия.

Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Болкан Петролиум” ООД, против Заповед № КД-14-02-1494/16.08.2012 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2075/2012 г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от съобщаването на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: