ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2075 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Болкън Петролеум” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Я., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.М., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ч.Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Е.Ч., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Г., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Д., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПОБЕДА” АД, редовно уведомена, се представлява от адвокат Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата по делото от ответника преписка по искането на Областния управител на област Бургас, входирано под № 06-4036/21.02.2012 г. по описа на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас.

 

АДВОКАТ Я.: Няма да соча нови доказателства.

Моля да ни се даде възможност за уреждане на спора, като насрочите делото в най-кратък срок, ако е възможно в следващите дни, тъй като имаме разговори в тази посока.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо Председател, по отношение на представената преписка не сме имали възможност да се запознаем, но не възразяваме да бъде приета.

По отношение на изявеното от жалбоподателя искане за предоставяне на срок за споразумение от името на „Победа” АД заявявам, че наистина в момента сме в процес на преговори и ако съдът предостави възможност, примерно да кажем една седмица време, вероятно ще постигнем спогодба по спора.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника, съгласно определение на съда от предходно съдебно заседание, съставляващи административна преписка по искането на Областния управител на област Бургас, входирано под № 064036/21.02.2012 г., съгласно опис, находящ се на л.131-131А.

 

Намира, че следва да предостави още една възможност на страните да постигнат споразумение по спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.07.2013 година от 15:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, съгласно чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: