ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2072 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника началник Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни К.Д.Д. и Д.П.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, няма представител.

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, постъпило на 22.01.2018г. заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в рамките на законовия срок по ГПК, поради това пристъпва към изслушване на вещото лице.

 

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

Инж.Д.С.С., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: В отговора на въпрос 3, на стр.2, казвате, че на място е реализирано разширение на ул.Гладстон.

Моля да уточните какво казвате, че ПУП от 1986 година е предвиждал разширение на ул. Гладстон и че то е реализирано и касае ли това точно процесния имот?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, разширението е реализирано на място. Приложен е ПУП от 2001г.

Това разширение е с ПУП от 2001. Имала съм предвид ПУП от 2001г., когато съм отговорила на въпрос №3. Въз основа на този ПУП и предвижданията му е въпросното реализиране.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Във връзка с този отговор, извършила ли сте проверка, имало ли е отчуждаване, проверявали ли сте строителна документация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Извършила съм проверка в смисъла на въпрос 2. Няма отчуждителна процедура, няма извършено обезщетяване.

Според мен, когато са започнали изграждане на жилищната сграда е съборена оградата и не са възстановили оградата, където й е било мястото. Това мога да покажа на кадастралния план, който не е влизал в сила, но е факт. Но следващия имот, който има ограда в момента, оградата стои. За имотите, където не са изградени оградите, не са възстановили оградите си, се върви по тротоара. Линията не е права, а е на чупки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Това „на чупки“ идва от различното строителство на сградите и изграждане на плочки, което може да прилича на тротоар, но не е улица. За това ли казвате, че са различни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В момента имотът, за който ние говорим, няма ограда между улицата и сградата. Част от плочките са част от имота. На място няма ограда, има тротоар.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Като казвате, че има разширение, на колко се е увеличило уличното платно и каква е тази част от имота, където е реализирано това разширение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм изследвала точно, но разширението е към 2 метра. Уличното платно не се разширява.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Като тротоар имате предвид плочките ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Даже не са плочки, а е бетон. Между сградата и пътното платно е бетон, и общината го е възприела като тротоар. Това е площта от пътното платно до сградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: По посоченото на стр.3, има ли такъв план, кога е одобрен и какво точно е одобрено? Има ли план от 1997-98 г., извадка от който има в заключението на стр.3, графичната част, и къде са имотните граници?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Приложила съм този план, който не е одобрен, за да се види, че на място няма имотни граници, няма материализирани имотни граници.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Във връзка с отговор 4 –казвате, че проекта за изменение на кадастралната карта не отговаря на действителното състояние, само доколкото няма материализирани граници? Моля да уточните, какво точно имате предвид.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Реална граница означава на място да има ограда, но на място няма огради.

Отговорът ми в заключението е във връзка с констатацията, че на място няма ограда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: Тъй като съгласно Наредбата за актуално състояние на кадастралната карта, в чл.4 се говори не само за материализирана, а и за нематериализирана граница, с оглед на нематериализирани граници, които представляват кадастрален план, по данни от документите за собственост, бихте ли дали отговор на въпроса, който касае действителното състояние, разбирано като нематериализирани граници, одобрени съгласно кадастрален план? Тогава проекта за изменение отговаря ли на действителното състояние и отговаря ли на документите за собственост по делото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Промяната на кадастралната карта отразява имот с пл. №3647 по плана, одобрен със заповед №154/20.10.1986 година

Моля съдът да отбележи, че в заключението е допусната техническа грешка на стр.4, на втория ред „отразява имот 3617 в кв.35“. Моля да се чете имот 3647 в кв.35.

Проектът за изменение отговаря на този кадастрален план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ О.: При отговорите ви на въпрос 5 и 6 за границите на поземлен имот с идентификатор 07079.621.108 посочвате, че представлява контури на изградената сграда, то налице ли е непълнота на кадастралната карта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Налице е непълнота на кадастралната карта, защото не е отразен имотът, върху който жалбоподателите имат собственост. Не е отразен с имотните граници. Няма къде да се впише собствеността на жалбоподателите. Имотът въобще не е отразен. В кадастралната карта имот и сграда се припокриват.

Имотът не е отразен. В кадастралната карта е отразена само застроената част от имота, само земята върху която попада сградата. Останалата, незастроена част не е намерила място в действащата кадастралната карта. Общината е недоволна от факта, и счита, че тази разлика е нейна. И задната част на имота също не е отразена. Отразени са 170 кв., а по документи собствениците имат 288 кв.м.

АДВОКАТ О.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Представям доказателства по опис, които моля да приемете. Подготвила съм допълнителни въпроси, които са във връзка с представените днес писмени доказателства и касаят отговорите в заключението.

Моля да бъде допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза, като на част от въпросите вещото лице отговори днес, но част от тях касаят плана 1986-2001г., поради което моля да бъде отговорено от вещото лице с допълнително заключение.

Другият вариант е да ми предоставите възможност да прецизирам въпросите и да останат само частите, на които не е отговорено.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства по опис в молба, която ги придружава.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от същото вещо лице, което, след като се запознае с новопредставените доказателства, както и със събраните до момента доказателства, да даде заключение по въпросите, материализирани в молба, представена от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

Съдът предостави на вещото лице копие от молбата с формулираните въпроси, както и копие от днес представените доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018 от 11.15ч., за която дата и час страните и вещото лице са уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: