ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2072 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника началник Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни К.Д.Д. и Д.П.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, няма представител.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против отказ с изх.№17-322/14.06.2017г. на началника на СГКК Бургас, с който е отказано извършването на поискана със заявление вх.№ 01-93940/30.03.2017г., подадено от жалбоподателя, промяна на одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изп.директор на АГКК- кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Бургас по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.621.108, 07079.621.111 и 07079.621.89.

ДОКЛАДВА постъпило становище от заинтересованата страна К.Д. Каменова, в което заявява, че не възразява да се даде ход в нейно отсъствие, поддържа жалбата и направените с нея доказателствени искания.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам изцяло подадената жалба против постановения отказ на началника на СГКК Бургас. Поддържам и доводите в същата. Моля да се приемат приложените писмени доказателства. Поддържам доказателствените си искания, направени с жалбата за допускане на съдебна експертизата, както и това за допускане на двама свидетеля при режим на довеждане, както сме посочили в жалбата.

В жалбата твърдим, че няма никаква промяна в действителното положение преди 1986г., така и към 2009г., така и след 2009г., по отношение на улицата и действителното положение е такова, каквото е много преди 1986г. Само в тази връзка ще са свидетелските показания. Поискали сме двама свидетели, но предоставям на преценката на съда. Свидетелите ще са различни хода, които могат да установят едно и също обстоятелство. Допускането на свидетелите е по ваша преценка, но ако не са двама, може и с един свидетел. Свидетелите биха могли да потвърдят нашите твърдения.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства съгласно опис на л.9 на делото.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси на л.9 на гърба, както и на следните въпроси, формулирани от съда:

-Вещото лице да изготви комбинирана скица, в която да нанесе имот с пл.№ 3647 в кв. 35 върху одобрената кадастрална карта на гр.Бургас по отношение на местоположението на този имот;

-Вещото лице да посочи към кой план се отнася номерацията на имота като пл.№3647 в кв.35 по плана на гр. Бургас, както и да посочи и да изобрази графично как същият имот се нанася върху действащия устройствен план на града за тази част;

-Вещото лице да посочи от датата на придобиване на имота от наследодателя на жалбоподателя до издаване на процесния отказ, фактически променяли ли са се границите на имота описан в НА.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ служебна справка от НБД“Население“ за наследниците на Р. Д. К. ЕГН **********.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.01.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се съобщи на вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.22 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: