ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети април                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2072 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:39 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Д.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника началник Служба по геодезия, картография и кадастър, редовно призован, няма представител.

Заинтересованите страни К.Д.Д. и Д.П.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, няма представител.

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, постъпило на 05.04.2018г. заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, което е в рамките на законовия срок по ГПК, поради което пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета по делото самоличност.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ О.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното заключение по допълнителната съдебно-техническа експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ О.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ О.: Моля по делото да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде отменен като незаконосъобразен отказа на началника на СГКК Бургас, като подробни съображения са изложени в жалбата.

Допълнителни съображения представям и в писмена защита, която депозирам в днешното съдебно заседание.

Моля да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде постановено исканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, искано от жалбоподателя, като процесния имот с пл. №3647, бъде отразен в кадастралната карта и кадастралния регистър съобразно имотните си граници, които е имал към момента на влизане в сила на кадастралната карта и кадастралния регистър, с цялата си площ от 288 кв.м.

По делото се установи, че е налице несъответствие с действителното състояние и са допуснати непълноти и грешки при одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър, които следва да бъдат отстранени чрез отразяване на процесния имот с пл.№ 3647 изцяло, като не е налице спор за материално право.

В случай, че приемете, че не позволява решаването на въпроса от съда, моля да изпратите преписката на административния орган със задължителни указания за тълкуване и прилагане на закона.

Моля да ни бъдат присъдени разноски в размер на 1 160 лв., съобразно представен списък.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: