ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2072 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят „Медитех-инженеринг”ЕООД, уведомен от преди, се представлява от адвокат П.С., с пълномощно по делото.

За ответника - РДНСК-Югоизточен район, уведомен от преди, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна „Еми” ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

За заинтересованата страна община Бургас, редовно призован, представител не се явява.

Явява се вещото лице арх.М.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ДОКЛАДВА постъпила съдебно-техническа експертиза от 10.03.2015г. на вещото лице арх. М.А..

АДВОКАТ С. – Получих копие от заключението, запознат съм с него.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Получих копие от съдебно-техническата експертиза и не възразявам да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ преминава към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

М.П.А., 46 г., български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение в срок, което поддържам. Завършила съм архитектура, магистър с квалификация проектантска дейност, с пълна техническа правоспособност, с 21 години стаж.

 

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС на СЪДА – Процесният строеж в каква категория попада.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Категорията по чл.131 от ЗУТ е V-та категория. Строежът е V-та категория и става въпрос за вътрешно преустройство.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице с днес направените уточнения и допълнения.

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в общ размер на 540 лв. и УКАЗВА на жалбоподателя в двуседмичен срок от днес да представи по делото платежен документ за довнесена сума в размер на 340 лв.

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, чрез адвокат С., че при непредставяне на доказателство за внесения депозит за днес приетата съдебно-техническа експертиза, съдът ще постанови принудително събиране на доплащането, на основание чл.77 от ГПК.

 

АДВОКАТ С. – Представям и моля да приемете скица на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.105.8.4, като считам, че същата по делото не се намира. Скицата е с отразено актуално състояние на самостоятелен обект, касае същия имот, но в нея се съдържа пълна информация, че именно както е, а също и разположението по квадратура.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Запозната съм със скицата, не възразявам да се приеме като доказателство по делото.

АДВОКАТ С. – Представената скица е от техническата документация.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА както доказателство по делото днес представената схема № 15-273404-06.08.2014 на СГКК гр. Бургас.

АДВОКАТ С. – Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам други доказателствени искания, моля да се приключи събирането на доказателства.

С оглед заявеното от представителите на страните съдът намира делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ С. – Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата и да отмените процесната заповед № ДК-10-ЮИР-47/24.09.2014г. на началника на РДНСК-ЮИР, като неправилна и незаконосъобразна, издадена по реда на чл. 216, ал.2 и ал.6 от ЗУТ.

Считам, че визираните пороци на строителните книжа са неоснователни и без доказателства, които да са събрани както по административната преписка пред началника на РДНСК-ЮИР, така и пред самия орган, издател на административния акт, а именно разрешение за строеж.

Считам, че в по-голямата си част основните развити изложени в мотивната част на заповедта касаят специални разпоредби, правила и нормативи, които биха били относими в евентуалните последващи производства, уредени както в закона за хазарта, така и в наредбите издадени във връзка с него като подзаконови нормативни актове и по специално Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояния по чл. 44 от Закона за хазарта. От тези разпоредби е видно, че повдигнатите отношения от началника на РДНСК подлежат на уреждане от компетенциите на съответните длъжностни лица при комисията за хазарта, работните групи, които те имат право и задължения да сформират, както и определянето на нормативни състояния, така и при съблюдаване на останалите изисквания, свързани с лицензирането на обектите, които попадат в предметен обхват на тяхната компетентност. В тази връзка считам, че заповедта е незаконосъобразна, а що се касае до наведеното последно поред основание, а именно несъответствие с изискванията на подзаконов нормативен акт, свързан с уреждането на договорните отношения, по отношение на ВиК и ел.захранването, искам само да отбележа, че от представените кадастрални данни, в т.ч. и скицата, представена в днешното съдебно заседание е видно, че в кадастъра предназначението на самостоятелния обект преди преустройството и в резултат на преустройството ще бъде с един идентификационен код по своето предназначение, така както са уредени съответните приложения, идентификационни кодове на всички самостоятелни обекти в сградите по своето предназначение.

В тази връзка считам, че съществуващите партиди под формата на валидно сключени окончателни договори, следва да се приемат на по-силно основание и бъдат зачетени, с оглед предмета на разрешенията за строеж, а именно вътрешно преустройство, касаещо вътрешно преуреждане и пренареждане на обзавеждането на самостоятелния обект.

Освен това моля и подходящ срок който да изложим в по-развит вид писмена защита по отношение на нашето становище по случая.

Съобщенията да бъдат изпращани на адреса, на който сме призовани.

В случай, че уважите жалбата, моля да ни присъдите разноски, адвокатски хонорар, такси, разноските по изготвената съдебно-техническа експертиза, като представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Уважаеми господин съдия, моля да поставите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. На първо място искам да отбележа, че няма спор по делото относно спазване на отстоянията, а именно спазването на разпоредбата на чл. 44, ал.3 от Закона за хазарта. В заповедта се съдържа изричен текст, в който е записано, че пред началника на РДНСК е представено геодезическо замерване, видно от което разстоянието от преустройвания обект до най-близкото училище е 310 метра.

За да постанови крайния резултат с оспорената заповед в настоящото производство, началника на РДНСК е установил и доказал липсата на задължителните при издаване на разрешение за строеж предварителни договори с експедиционните дружества. Такива не са представени както към момента на издаване на разрешението за строеж, така и в процеса на административното производство, въпреки предоставената възможност на страните в производството.

Без значение е, че извършвания строеж представлява преустройство. Наличието на предварителен договор с експедиционните дружества, в частност разпределителните ел.мрежи, съгласно Наредба № 6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти към преносните или към разпределителните ел.мрежи, в чл. 12 се съдържа категоричен текст, видно от който, без значение какъв е вида на строителството – дали нов строеж или преустройство по реда на ЗУТ, без да има изписана конкретизация, е задължително да се подаде писмено искане до съответния оператор за присъединяване. Такава е и непротиворечивата практика на административните съдилища.

С оглед на горното, моля за решение в този смисъл, като моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки, в които ще развия подробни съображения.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ С. – Моля да имате предвид, с оглед становището на ответника, свързано с това дали, как и по какъв начин следва да се съблюдава приложението на подзаконовите нормативни актове, свързани с доставките на ел.захранване и по-скоро с мрежовите ел.оператори и да се има предвид, че в настоящия случай е под въпрос дали въпросното преустройство би представлявало нов строеж или преустройство по смисъла на цитираната нормативна уредба.

Безспорно по делото е, че кадастъра е отразил едно единствено по своето естество предназначение, с оглед на това дали следва да бъде уважено изказването на процесуалния представител, моля да се съобрази именно еднотипното и единно ползване по предназначение, съобразно данните в кадастъра, с оглед преценката на мероприятията, представляващи преустройство по отношение на процесния обект.

След като няма промяна по своето предназначение за обекта, това преустройство не би следвало да се разглежда без да се променя това от разрешението за строеж, именно като промяна касаеща промяна за вътрешното ползване. Видно е, че се касае за козметични ремонти и се касае за преобзавеждане. Безспорно начина на функциониране занапред, щом съответния регионален архитект е преценил дали това, което е предмет на инвестиционни намерения представлява такова, по което да се изисква строителни книжа, то той го е процедирал, но видно от събраната документация от преписката мисля, че става повече от очевидно, че измененията касаят вътрешното, предимно обзавеждане и преграждане, с оглед новото предназначение на обекта ползване така, както е заявено от възложителя и с леки козметични ремонти, с което видно от събраните доказателства не се установяват нарушения на трасета, ел.проводници и ВиК захранване.

ДУПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ А. – Казаното от процесуалния представител на жалбоподателя е неоснователно. Самият факт, че е издадено ново разрешение за строеж, а в законовата норма е изписано задължително представяне на предварителни договори, като никъде в закона не е посочено, че същите следва да бъдат представени при издаване, води до извод, че органът е спазил закона. Главният експерт в настоящия случай би следвало да изиска и едва след попълването на преписката да издаде разрешение за строеж, тъй като не са изпълнени нормативно заложените в закона предписания.

Още веднъж моля за срок за писмено становище.

 

Съдът на основание чл.149, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 25.03.2015 година.

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: