ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 28.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2072 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Медитех-инженеринг”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П.С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Еми” ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

На именното повикване в 13:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Медитех-инженеринг”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П.С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Еми”ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призована, представител не се явява.

АДВОКАТ С.: Моля да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Медитех- инженеринг”ЕООД против Заповед № ДК-10-ЮИР-47/24.09.2014година издадена от Началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е отменено разрешение за строеж № П-35/30.06.2014година на главен експерт „АС” при Община Бургас, ведно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти за строеж: „Вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 07079.608.105.8.4 в игрална зала за 24 игрални автомати” находящ се в УПИ VІІІ, кв.135Б по плана на ЦГЧ-Бургас.

 

С писмо вх.№7898/24.10.2014година от ответника е изпратена административната преписка по обжалвания административен акт /л.18-117 от делото/.

 

По делото е постъпило писмено становище вх.№8127/31.10.2014г. от ответника  Регионален отдел „Национален строителен контрол Бургас към Регионална дирекция за национален строителен контрол –Югоизточен район, чрез  юрисконсулт Динков по жалбата.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи положителните факти, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и така указаната доказателствена тежест. Запознал съм се с представената преписка от административния орган и моля да се приеме. Не я оспорваме.

Уважаеми г-н съдия, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям днес с копие за ответника. Искането ни е свързано с обстоятелството, че обекта на производството касае необходимостта от технически познания.

Нямам друго доказателствено искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата, като неоснователна.

Съгласна съм с разпределената доказателствена тежест.

Моля да приемете административната преписка, която е представена в цялост.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза се противопоставям, тъй като считам, че не е необходимо и е неотносимо  към настоящия спор назначаването на такава, тъй като административният орган се е позовал за липса на законово изискуем договор.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, а при необходимост извърши оглед и на място, да отговори на формулираните въпроси представени в нарочна писмена молба от адвокат С., в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200.00 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в този срок следва да депозира по делото доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото М. Р. Г., което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 18.03.2015г от 13.45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:21часа.

 

             СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: