ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 12.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2072 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „АРС ТРЕЙД” АД-представлявано от Г. Б. – редовно уведомен, се явява адв. С. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП- Дирекция „ОДОП”/ - редовно уведомен, се явява юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор К..

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице  с вх. № 5501/04.06.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. П.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Ж.: Да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

  С.В.А. – 49 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.Ж. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Във връзка с отговора на въпрос № 2, на стр. 6 от заключението, при проверка в счетоводството на жалбоподателя, видяхте ли, съгласно обявената счетоводна политика на предприятието, какво е записано в нея, относно методите на изписване на  стоките?

 

ОТГОВОР: Не съм проверявала какво е записано в счетоводната политика и не съм имала такава задача. Гледала съм как са заприходени и изписани стоките.

 

ВЪПРОС: По въпрос № 2, посочили сте, че при заприхождаване се дебитира сметка 304, като впоследствие при продажби се кредитира същата сметка. При кредитиране на сметката, как се определя стойността?

 

ОТГОВОР: Стойността, с която се кредитира сметката, е цената на придобиване на съответния артикул, или отчетната стойност на стоката.

 

ВЪПРОС: Във връзка с отговора на въпрос № 2 , посочили сте, че изписване на стоката става на база компютърна касова бележка, какво имате предвид под това понятие ?

 

ОТГОВОР: Това е касова бележка, която представлява вътрешен документ.

Представям такава касова бележка на съда за сведение.

Тя има реквизитите, които съдържа една фактура, но е кръстена „касова бележка”, която се издава на физически лица, които не желаят фактура.

 

ВЪПРОС: Тази касова бележка означава ли, че играе ролята на фискален бон?

 

ОТГОВОР: Не. Това е отделна касова бележка, която излиза от съответния софтуер, на съответния склад. Тази касова бележка има други функции - изписва се стоката, има роля и на гаранционна карта и документ, с който стоката се получава от склада. Това е един допълнителен документ.

 

ВЪПРОС: В нея индивидуализирани ли са стоките, които се продават?

 

ОТГОВОР:  Тя е с конкретен номенклатурен номер и същият е изписан в касовата бележка.

 

ВЪПРОС: Тези складови бележки, с които отиват получателите, за да получат стоката от склада, носят ли подписи на лицата, които са купили стоките?

 

ОТГОВОР: Не съм се заглеждала в реквизитите, тъй като не ми беше поставена такава задача.

 

ВЪПРОС: Това означава ли, че идентични стоки, получени от един и същи доставчик, имат един и същ номер и при последваща продажба на тези стоки не може да се установи от коя точно фактура се изписва стоката и по коя фактура точно жалбоподателят е придобил стоката?

 

ОТГОВОР: Записала съм това в отговора на въпрос № 5 - стоките от един и същи доставчик, са записани под един и същ номенклатурен номер.

 

ВЪПРОС: Водено ли е счетоводство по обекти?

 

ОТГОВОР: Касовата бележка, която представих, е от магазин „Лабиринт”, в който има отделен складов софтуер. Във всички обект има отделен софтуер, в който стоката се заприхождава и изписва.

 

ВЪПРОС: Във връзка с отговор № 5, на стр. 9, има ли по счетоводни данни покупки на идентични стоки от други доставчици за процесните периоди?

 

ОТГОВОР: За да кажа дали има покупка на идентични стоки, означава да проследя като наименование една номенклатурна база от повече от 40 000 номенклатурни номера, тоест да сравнява един номенклатурен номер със следващия, което не мога да направя. Има приложен инвентарен опис на номенклатурни номера, останали в наличност към 2011 г., който се намира в цял том от делото. Базата като номенклатурен номера е огромна. Всяка мебел си идва от производителя с различно наименование и вероятността да съвпадне наименование на едни вид мебел с друг вид мебел е много малко вероятно.

 

ВЪПРОС: В отговора на въпрос 5 - има ли осчетоводена реализация на по-голямо количество стоки от получените от изброените доставчици?

 

ОТГОВОР: Не съм установила. Зададен ми беше въпроса за необоснована наличност.

 

ВЪПРОС: Можете ли да видите по счетоводни данни, заведени в сметка 304, колко са продадени, колко са налични, има ли рекламации?

 

ОТГОВОР: Не ми е зададен такъв въпрос.

 

ВЪПРОС: По въпрос № 6 - като сте проверили ревизионните актове на доставчиците, обърнахте ли внимание дали има констатации по отношение на ползвания данъчен кредит от тези доставчици и дали е отказан, или е признат?

 

ОТГОВОР: Проверявах само това, което ми е зададено като въпроси.

 

ВЪПРОС:  По въпрос № 6, стр.10, последен абзац – обърнахте ли внимание, че в съответните периоди по ЗКПО и ДДС, има и други констатации, които не са обжалвани и са влезли в сила?

 

ОТГОВОР: В тази част ревизионният акт е влязъл в сила и не го коментирам.

 

Юк. Ж.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Ж.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице  по допуснатата повторна съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лева платими от внесения депозит./РКО 800,00 лв. на 12.06.2013г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Моля,  да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и да отмените обжалвания ревизионен акт по посочените в жалбата съображенията, както и съобразно събраните в хода на ревизионното и съдебното производство писмени доказателства и констатациите на вещото лице по приетата в днешното съдебно заседание експертиза.

Ще представя писмени бележки.

Моля, за присъждане на направените съдебно-деловодни разноски.

 

Юк. Ж.: Жалбата е неоснователна и недоказана. Не се събраха доказателства, които да оборят констатациите  на ревизионния орган. От изслушаната експертизата се установи, че вещото лице не е открило доставчиците, издатели на фактурите, предмет на спора. По делото не стана ясно дали стоките, предмет на спора, са доставени от посочените във фактурите доставчици и не се установи последваща реализация на същите.

Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Ще представя подробни писмени бележки по съществото на спора и във връзка с изслушаната в днешното съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза.

Моля, да ни бъдат присъдени разноски по обжалваемия интерес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна. Ревизионният акт е неправилен и незаконосъобразен. В хода на настоящото съдебно производство и след изслушване на експертизата, може да се направи обоснован извод за реалност на извършените доставки по процесните фактури. Органът по приходите е направил неправилен извод по ЗКПО и по правото на признаване на данъчен кредит по процесните фактури.

Моля, да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност за представяне на писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: