ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2071 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.И.К., редовно призован не се явява лично. За него се явява адвокат Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да не се дава ход на делото предвид следните съображения:

Считам, че оспорването в настоящо производство на две писма на зам. директора на НАП Бургас, както и последното издадено писмо на директора на НАП, нямат характера на индивидуален административен акт. Същите писма имат уведомителен характер, с които жалбоподателя е информиран за извършена проверка и считам, че не е налице предмет на делото, поради което и на основание чл. 159, т.1 от АПК моля да оставите жалбата без разглеждане и да прекратите настоящото производство.

АДВОКАТ Д.: Считаме, че имаме правен интерес от подаване на жалбата, като основното е изразеното в самата жалба и представям и писмено становище, което според нас обективира правен интерес от подаване на жалбата. Становището представям с копие за насрещната страна, което становище е по съществото на спора, тъй като считаме, че едва с последното писмо на териториалния директор става ясно, че се определя размер на лихва, която считаме, че е неоснователна и разпределена в нарушение на чл. 113 от КСО и чл. 175 от ДОПК относно дължимостта на лихвата.

Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че жалбоподателят има правен интерес да оспорва на този етап, след уточненията, едно писмо на директора на ТД на НАП Бургас и две писма на зам.директора на ТД на НАП Бургас, доколкото жалбоподателя желае ответния орган да му издаде АУЗД, тъй като твърди, че ответникът му е определил задължения за лихви в размер на 1 067,38лв. в повече от това, което жалбоподателя счита, че дължи. По тази причина съдът счита, че има основание да бъде разгледан спора, а след като бъдат събрани доказателства, с крайния съдебен акт, въз основа на тези доказателства, ще се установи не само основателността, респ. неоснователността на жалбата, но и нейната допустимост, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жабата, която е материализирана в първоначално депозираната жалба, както и допълнението към нея от 27.08.2018г. и днес представеното становище.

Искам да представя справка за задълженията към 10.10.2018г. по ПИК, което е в данъчно осигурителна сметка на жалбоподателя. Точният размер е 1 067,38лв. по декларация, като липсва главница. Относно главницата, влизайки в НАП калкулатор и въвеждайки главница от 01.05.2013г. получавам лихва в размер на 1 217,46 , а главницата е 3 471,66 лв. по декларация обр.6. Не се получава същата сума. Не е посочена каква е главницата, по която е начислена лихвата.

Това е главницата, която е внесена през април 2014г. Отделно от това, декларацията е подадена на 9.10.2017г., обработена е на 12.10.2017г., лихвата би трябвало да е към 9.10.2017г. Това също има значение за лихвата евентуално. Твърдим, че тя не е законосъобразно определена.

Няма да соча други доказателства, предвид, че не се оспорва, че сумата е внесена към 2014г.. Той доказва, че има надвнесена сума, който факт е констатиран и във връзка с обвързване на плащането, обвързване на декларирано с декларация в подсметка в банка ДОО.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата, както първоначалната, така и последващите входирани, вкл. и тази в становището, представено в днешното съдебно заседание.

Във връзка с това, което каза колегата, че няма главница, главницата е декларирана от жалбоподателя през 2017г. с декларация обр.6 за дължимо ДОО за период 2013г. Абсолютно неоснователно и несериозно е твърдението, че има предварително внасяне на сума по задължение, което е внесено 4 години по-късно. Не оспорваме факта, че има внесена сума през 2014 г., но няма как да се знае кое задължение трябва да бъде покрито с тази сума. Така, че лихвата върху дължимата сума за ДОО е правилна и законосъобразна.

Доказателствени искания няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от пълномощника на жалбоподателя справка за задълженията на жалбоподателя към 10.10.2018г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.14 от делото.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Други доказателствени искания няма да сочим. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, като отмените като незаконосъобразно писмо на директора на ТД на НАП от 30.07.2018 и отмените дължимостта по данъчноосигурителна сметка за задължения за лихва, предвид тяхното незоконосъобразно определяне, като моля да вземете предвид становището, което представих.

Претендираме разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да оставите жалбата без разглеждане по мотиви, изложени в днешното съдебно заседание, а в условията на евентуалност, ако прецените, че е допустима, то моля да я оставите без уважение по съображенията, изложени в писмата на директора на ТД на НАП и зам. директора на ТД на НАП.

Очевидно има платена сума през 2014 по сметка за ДОО, но поради липса на подадена съответно декларация за дължими задължения по ДОО, няма как да бъде насочена тази сума, която е внесена през 2017г. за погасяне на възникнало задължение. В подадената през 2014 г. декларация от жалбоподателя е посочено като задължение единствено здравни осигуровки. Не е сериозно твърдението от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, че има предварително внасяне на сума за ДОО през 2014 г., а да се декларира през 2017. Няма правно основание за издаване на АУЗД, тъй като няма съответствие на подадени декларации, подадени през 2017г., която е подадена коректно и коректно декларирана.

Ето защо, след като е извършена проверка в масивите на НАП, е отказано издаването на АУЗД и е уведомено лицето, че няма правно основание за издаване на АУЗД. По отношение на твърдението, че не се дължи лихва, моля да имате предвид разпоредбата чл. 113 от КСО, която гласи, че за вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на законната лихва. Т.е. лихвата, която е начислена за деклариране през 2017 г. за задължения по ДОО е законова такава, тя се дължи по силата на закона и лесно би могла да бъде изчислена с начална дата, посочена както от закона и така и от писмото на териториалния директор, където е посочено от коя дата е начислена. Размерът на главницата не е посочен, но е деклариран в декларацията от лицето. Вижда се от коя сума, към кой момент е погасена главницата по ДОО, т.е. лесно може да се изчисли от датата на дължимото ДОО до съответната вноска каква е лихвата. В този смисъл считам, че правилно е определена същата и че тя е вярно определена.

Ето защо ви моля да потвърдите писмата на зам.териториалния директор и на териториалния директор на НАП Бургас като правилни.

Моля да ни бъдат присъдени разноски поделото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: