ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи октомври                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2070 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПИВТРАНС“ ЕООД, редовно призован, се явяват законният представител на дружеството и упълномощен представител адвокат М., представя пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява главен юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме си жалбата. Моля да допуснете назначаването на съдебно-счетоводна експертиза и да ми дадете възможност да формулирам въпроси в писмена молба. Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Моля да ми бъде изпратен препис от молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. С оглед направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, следва да даде на същия възможност да постави конкретни въпроси към вещото лице с писмена молба, предвид невъзможността му да стори това в съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на жалбоподателя в тридневен срок от днес с писмена молба да формулира въпроси към вещото лице и го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение в указния от съда срок експертизата няма да бъде допусната.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.12.2018 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: