ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На девети март                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2070 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИДИЯ” АД, редовно уведомен, представлява се от адвокат С.С., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

          За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

          Явява вещото лице С.А..

 

          По хода на делото:

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 от ГПК заключение на съдебно-счетоводната експертиза.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

          С.В.А. – ** г., българска гражданка, семейна, неосъждана, с висше образование.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност.

          Обещавам да дам заключение по съвест и разбиране.

 

          АДВ. С.: Запознат съм с експертизата. Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като всестранно, обективно и пълно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението, като ОПРЕДЕЛЯ на вещото лице възнаграждение съгласно представената справка-декларация, в размер на 700 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 700 лв.)

 

          АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. С.: По подробни изложени в жалбата аргументи и доводи, моля да уважите същата и да отмените издадения ревизионен акт.

Моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски - платения депозит за вещо лице, адвокатско възнаграждение и държавна такса.

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт. В хода на ревизионното производство не се обориха констатациите на ревизиращия орган, а напротив. Съгласно заключението на вещото лице, същото е стигнало до идентични изводи, които са направени в ревизионния акт.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите оспорваното поради недоказаност и необоснованост на същото.

Считам, че решението на приходната агенция е законосъобразно и правилно съгласно доказателствения материал, който е приобщен към настоящото производство, както в хода на ревизионното производство, така и в хода на административното производство, като не са оборени констатациите на ревизиращия екип. Видно от заключението на вещото лице, същите констатации се потвърдиха по категоричен начин.

Моля за произнасянето Ви с решение в този смисъл.

          Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: