ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2070 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИДИЯ” АД, редовно уведомен, представлява се от адвокат С.С., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от гл. юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

         За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1 от АПК да конституирате Прокуратурата като страна по делото.

 

         АДВ. С.: Не възразявам да бъде конституирана Окръжна прокуратура – Бургас като страна по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам възражение да бъде конституирана Окръжна прокуратура - Бургас като страна по делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         На осн. чл. 16, ал.1 от АПК КОНСТИТУИРА като страна по делото Окръжна прокуратура – Бургас.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

             Производството е образувано по жалба на „МИДИЯ” АД, ЕИК 14724520, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Възраждане” № 6, представлявано от изпълнителния директор Д.Д.Я., против Ревизионен акт № Р-02000216000983-091-001/27.07.2016 г., издаден началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 247/12.10.2016 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.    

   Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

 

АДВ. С.: Поддържам подадената от моя доверител жалба на изложените доводи и основания в нея, като единственото ни доказателствено искане е във връзка с направеното в жалбата оспорване на издадения ревизионен акт.

Моля да бъде допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с ревизионния акт и всички документи приложени по делото, да отговори на поставените въпроси в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Нямам доказателствени искания.

По отношение на така депозираната молба за експертиза с така поставените въпроси, моля жалбоподателят да ги конкретизира.

АДВ. С.: Моля да ми дадете възможност да формулирам втория въпрос.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се уважи искането на жалбоподателя.

 

Съдът счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства и да даде възможност на жалбоподателя да изясни въпросите към вещото лице по исканата съдебно-икономическа експертиза, като счита искането за допустимо и необходимо за разрешаване на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, с писмена молба с препис за страните, да формулира задачи към съдебно-икономическата експертиза, след което съдът ще се произнесе по искането в закрито заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.02.2017 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: