ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.07                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На десети юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2070 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Ива-Никола Чифчиев” се явява адвокат Г..

За ответника Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас се явява юрисконсулт Е.Т..

 

Явява се вещото лице Щ.К.Н..

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

 

Щ.К.Н. - 64 г., българин, български гражданин, женен, висше образование, неосъждан без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.  Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.: Представил съм протокол за  изземване на сравнителен материал от почерк и заключение по съдебно-почеркова експертиза, което поддържам.

 

Адвокат Г.: Нямам въпроси към вещото лице, то е отговорило на поставените въпроси. Да се приеме заключението му.

 

Юрисконсулт Т.: Предвид категоричността отговорите на вещото лице, което е дало по задачите, нямам въпроси. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на съдебно-графичната експертиза и определя на вещото лице Н. възнаграждение в размер на 200 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Г.: С оглед приетата съдебно-счетоводна и  направената поправка в съдебно заседание  от вещото лице по въпрос 10, за изясняване обстоятелствата по делото и твърденията ни, че в случай не включените в счетоводството фактури следва да бъдат отразени в дневниците за продажбите на ревизираното лице, моля да бъде допусната допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, тъй като  следва да се вземе предвид и данъчния кредит, който би могъл да ползваме. С експертизата искаме изясняване на въпрос 10. Представям молба с въпроси към исканата експертиза. Вещото лице е казало в експертизата, че данъчният орган е приел, че стоките са реализирани към края на годината, което не е вярно, тъй като в самия ревизионен акт продажбите на стоките са отчетени в периодите, в които са издадени фактурите. Моля да задължите ответника да представи две фактури, които не намирам по приложената преписка по делото, а именно на „Авенди”ООД с №№7800002712 и 7800002995/28.06.2008година, които са описани в ревизионния акт.

 

Юрисконсулт Т.: В представените от мен като доказателства по делото копия на фактури издадени от „Авенди”ООД фигурира тази с №7800002712/05.06.2012година, а тази №7800002995/28.06.2008година действително не фугира, но следва да кажа, че това са всички копия на фактури, които се  намираха в преписката и не разполагаме с други. За уверение на това съм представила и копие от писмото, с което са представени тези фактури в ревизията. Ако съдът прецени ще направя още веднъж справка, за да установим дали е допусната техническа грешка.

 

Адвокат Г.: Оттеглям искането за представяне на фактура  №7800002712/05.06.2012година, щом е по делото, но за другата държа да се изясни дали е допусната грешка, тъй като е видно че има някакво дописване. Нямам други искания към момента.

 

Юрисконсулт Т.: Относно искането за допълнителна експертиза, предоставям на преценката на съда дали да допусне такъв вариант на изчисления.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която даде заключение по поставената задача в днес представената молба от адвокат Г..

 ВЪЗЛАГА експретизата на вещото лице С. А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 160 лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.190 от ГПК във вр. чл.144 от АПК ответната страна да представи посочената в ревизионния акт фактура №  №7800002995/28.06.2008година в срок до следващото съдебно заседание.

 

Съдът с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.11.2015година от 11.00часа за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице А. след внасяне  на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: