ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2070 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Ива-Никола Чифчиев” се явява адвокат Г..

За ответника- Директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Е.Т..

Явява се вещото лице С.А..

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от НАП Бургас с приложени към нея заверени преписи от фактури, съобразно указанията на съда, дадени в предходното съдебно заседание.

 

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А., 51 г., българка, български гражданин, неосъждана без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.  Обещава да даде безпристрастно заключение.

Вещото лице А.- Представила съм заключение, което поддържам, като искам да направя една корекция. Има един израз в заключението, поставен в скоби на л.8 от заключението, в отговора на въпрос №10, в скоби съм написала „месецът, през който в РА е прието, че са извършени продажбите”. Моля да не се чете записаното в скобите.

 

Вещото лице А. на въпроси на адвокат Г.: Плащането действително се извършва на база издаден първичен документ - фактура, като това плащане се удостоверява или с фискален бон или с платежно нареждане, ако е извършено по банков път. Доставчиците са обяснили, че плащането по тези фактури при тях е извършено в брой. Подробно съм описала това в заключението си - къде има фактура и фискален бон и към кои фактури няма фактури, посочено е в следващите отговори по т.5. Фактурите, посочени в отделни таблици на л.5 са издадени от фискално устройство (ФУ) с различен номер. Посочила съм издадените от ФУ с един номер и от ФУ с друг номер. В заключението си аз съм записала, че и в двата случая се съдържа гриф „Оригинал” и от приложените по делото и съм записала, че този екземпляр би трябвало да бъде предоставен на клиента. Не мога да кажа, защо не е даден на клиента, но това означава, че екземпляра на фактурата - оригинал не е предадена на клиента, щом като тези екземпляри са представени при насрещната проверка от страна на издателя им. Към тези фактури, които са издадени от мобилно устройство или от така издадените две ФУ, не следва има приложени фискални бонове. За яснота искам да кажа, че този фискален бон съдържа и фактура, фактурата сама по себе си завършва с фискален бон и на него има гриф „Оригинал”, който е съгласно ЗДДС. Няма място оригинална фактура при издателя и́ при положение, че той твърди, че е издадена на получателя. Дори да е разпечата от мобилно ФУ, изискването на Наредбата и закона не правят разлика от това как се издава фактурата. Останалите фактури, издадени от „Авенди”ООД не са издадени от мобилно устройство, това очевидно е разпечатано от принтер, форма А4. За тези фактури имам предвид, като съм посочила, че няма платежен документ. В отговора ми на въпрос 6, относно фактурите на ЕТ „Радост”, които са представени при насрещната проверка, имам предвид, че носят гриф оригинал. В кой момент точно доставчика ги е предал, не ми е обяснявал, но това е след насрещната проверка, след което каза, че ги е предал на жалбоподателя, не мога да кажа точно. С оглед начисляване на ДДС според органа в ревизионния акт е прието, че продажбите са извършени през месеца, през който са получени от жалбоподателя, през същия този месец са реализирани фактурите. На въпроса какъв би бил ДДС, ако тези фактури биха били предадени в дневника на покупките на съответните периоди съм отговорила в отговора на въпрос 10. Ако жалбоподателя си беше включил фактурите в дневниците по ЗДДС и беше ползвал данъчния кредит върху покупната цена на стоките, то дължимия ДДС също щеше да е дължим върху данъчната основа на стоките. Понеже жалбоподателя не е ползвал данъчен кредит по тези фактури, не ги е включил в дневника за покупки и не се е ползвал от правото на данъчен кредит, няма щета към бюджета, то ДДС е дължим само върху размера на надценката. Това са двата варианта.

Адвокат Г.- Нямам въпроси.

Юрисконсулт Т.- Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 600 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 400 лева- платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 200 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Г.- Имах доказателствено искане за допускане на съдебно-графична експертиза, с оглед оспорването автентичността на фактурите. Поддържам становището си от предходното съдебно заседание по отношение на фактура №3196/28.06.2008 г., издадена от „Авенди” ООД, находяща се на л.234 от делото. Заявявам, че подписът на „получател” не е положен от Н. К. Ч..

Юрисконсулт Т.- Заявявам, че ще се ползваме от доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмени доказателства по опис, приложени към писмо с вх.№ 2171/05.03.2015г. от НАП.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, на осн. чл. 193, ал.2 от ГПК, вр. с чл. 144 АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на фактура №7800003196/28.6.2008г., издадена от „Авенди” ООД, приложена на л.234 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест, съгласно ал.3 от чл.193 ГПК, да установи неистинността на оспорения документ.

 

Адвокат Г.- Оспорвам, че фактурите са подписани от лице, което е посочено в молбата за допускане на съдебно-графична експертиза и моля да се назначи такава, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата, представена в предходно съдебно заседание, задачи, находящи се на л.223 от делото, по отношение на всички оспорени фактури. Моля да бъде допусната съдебно-графичната експертиза.

Юрисконсулт Т.- Не се противопоставям да бъде изготвена съдебно-графична експертиза, но нека процесуалния представител на жалбоподателя да направи уточнение, дали в процесния период това са единствените лица работили в обекта.

Адвокат Г.- Това са лицата, които са работили в обекта. Това е установено и от ревизиращия орган, доколкото си спомням в ревизионния доклад се съдържа такава констатация.

 

СЪДЪТ, след като изслуша страните, намира направеното доказателствено искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-графична експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат Г. задачи, формулирани в нарочна писмена молба на л.223 от делото, по отношение на всички оспорени фактури.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.Н..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2015г. от 10.35ч за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Н., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: