ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2070 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Ива-Н. Ч.” се явява адвокат Г., надлежно упълномощена.

За ответника- Директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на ЕТ „Ива-Н. Ч.”, с ЕИК ******, против ревизионен акт №021400771/04.07.2014г., потвърден с решение № 270/24.09.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Г.- Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете решението по жалбата по предходния ревизионен акт. Настоящото ревизионно производство е повторно, като първия път беше отменено, а същите задължения по ДДС бяха установени при първата ревизия и същите бяха отменени и ревизията беше върната със задължителни указания. Представям тези доказателства във връзка със задължителни указания при издаване на новия РА, които не са съобразени. Поддържам и оспорването на подписите на фактурите на „Авенди” ООД, където има подпис на получател, фактурите от 28.06.2008 г., фактурите с №№ 195 и 196 от 28.06.2008г. Оригиналът на тези фактури вероятно се намира у „Авенди” ООД. На всички фактури има подпис. Оспорвам истинността на подписа за получател на двете фактури с №780003195/28.06.2008г. (л.126 ) и №7800003196/28.06.2008г.(л.139). Оспорвам, че подписът е на Н.Ч. или на работещо във фирмата и упълномощено за това лице. Оспорвам и подписа на получател в двете фактури на ЕТ „Г***” №1443/29.09.2009г. и №1417/15.09.2009г. (л.151 и 152 от делото). В тази връзка ще моля да бъде допусната съдебно-графична експертиза, въпросите за която съм оформила в нарочна молба.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е приложена фактура № 7800004196/28.06.2008г., издадена от „Авенди” ООД.

Юрисконсулт Т.- Оспорваме жалбата. Моля да бъдат приети писмените доказателства, няма да сочим други доказателства. В срок, определен от съда, ще представим копие на фактурата, не мога да кажа причината, поради която не е приложена по преписката и ще направя необходимото за да бъде представена, стига да се намира в ревизионната преписка.

Адвокат Г.- Тъй като не е приложена документацията в цялост по делото, моля съдебно-графичната експертиза да бъде допусната, след като бъде представена фактурата. Моля също така, с оглед доказване на твърденията ни, да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, формули в нарочна молба, която представих с въпросите за съдебно-графичната експертиза. Първият въпрос е свързан с реалността на доставките, действието на тяхното извършване, а втората част на въпроса е във връзка с определянето на данъчната основа по начина, по който ние твърдим, че следва да бъдат определени, ако евентуално тези фактури са за реални доставки.

Юрисконсулт Т.- Не се противопоставям да бъде извършена и допусната такава съдебно-счетоводна експертиза. Не е ясно какво отношение има въпрос № 4.

Адвокат Г.- Има отношение във връзка с това, че според решението на органа е следвало да се изравнят салдата в края на годината, но такова се прави, когато има фактури с плащане по банков път. Въпросът е да се провери има ли плащане в двете счетоводства.

Юрисконсулт Т.- Мисля, че въпросът за плащането е уточнен, но не възразявам да бъде допуснат. Заявявам, че ще се ползвам от оспорените документи.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства, както и днес представеното решение № 30/07.02.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание посочените в ревизионен акт документи, в т.ч. фактура № 7800003196/28.06.2008г., издадена от „Авенти” ООД.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Г. задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе по искането за допускане на съдебно-графическа експертиза, след представяне на оспорената фактура № 7800003196/28.06.2008г.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване и изявлението на пълномощника на ответната страна, на основание чл. 193, ал.2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на фактура №780003195/28.06.2008г. (на л.126 от делото), издадена от „Авенди” ООД, както и на фактури №1443/29.09.2009г. и №1417/15.09.2009г. (съответно на л.151 и л.152 от делото) издадени от ЕТ „Г***”.

УКАЗВА на жалбоподателя доказателствената тежест съгласно разпоредбата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице А., след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: