ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,06.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2070 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Ива-Никола Чифчиев” се явява адвокат Г..

За ответника Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

Явява се вещото лице С.В.А..

 

Адвокат Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Вещото лице А. със снета по делото самоличност: Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице А. на въпрос на адвокат Г.: Наистина има различие в таблицата от основното заключение и тази таблица в допълнителното заключение, като разликата се изразява в начина на изчисляване на надценката. В основното заключение тя е изчислена като цена на придобиване с ДДС, а тук, съобразно зададения от жалбоподателя въпрос, надценката е начислена без да има начислено ДДС, поради което и се получава и това разминаване, т.е. във второто заключение, допълнителното, е получена надценка без да влияе ДДС-то, т.е. жалбоподателя не е ползвал данъчен кредит.

Адвокат Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 160 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Г.: Няма да соча други доказателства. Моля да приемете договор за правна защита по административното дело, с оглед претендиране на разноски, както и списък с разноски, като съм включила хонорара за явяване пред съдебната инстанция. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: С определение на съда от предходно съдебно заседание сме задължени да представим посочената в ревизионния акт фактура № №7800002995/28.06.2008г. Искам да посоча, че фактурата не е 7800002995, а 7800003195, датата е същата, тази фактура е налице в преписката по документите представени от фирма „Авенди” ООД. С представеното с преписката искане за представяне на доказателства и писмени обяснения от трети лица до „Авенди” ООД находящо се на л.79 от нашата преписка, са изискани 20 броя фактури, издадени на жалбоподателя през ревизирания период. Фактура №7800003195/28.06.2008г. с данъчна основа 1 762,45лв. и ДДС 352,49лв. погрешно е записана в таблицата на стр.9 от ревизионния доклад под №7800002995. При представянето на доказателства доставчика „Авенди” ООД е представил така изисканите фактури и част от протоколи към тях, като фактура №7800002713 е снимана два пъти, а фактура №7800002871 не е представена като копие. Въпросната фактура№7800002871/13.06.2008г. е с данъчна основа 453.31лв. и ДДС 90.66лв. Ако представителят на жалбоподателя държи да я представим, моля да бъде задължена ответната страна да представи тази фактура. Данните, използвани в ревизионния доклад са извадени от дневниците за продажби и по тези данни са изчислени. Моля на осн.чл.192 от АПК да бъде задължено третото лице „Адвенти” ООД да представи фактура №7800002871/13.06.2008г. Лицето е дало копие на 20 фактури, а липсва фактура №7800002871/13.06.2008г. Два пъти са представени в преписката една и съща фактура. Фактура № 7800002995/28.06.2008г. за която сме задължени да я представим, не е издавана от този доставчик, просто номера е сгрешен. Изводите са обосновани на основание дневниците за продажби, които са представени.

Адвокат Г.: Представям фактура № 7800002871/28.06.2008г. издадена от „Авенди” ООД Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт М.: Считам, че уточнихме въпроса с фактурата и няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА фактура №7800002871/13.06.2008г. издадена от „Авенди” ООД, с получател ЕТ „Ива – Никола Чифчиев”

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, като отмените ревизионният акт изцяло, респ. частично по отношение на издадените фактури на доставчиците „Авенди” ООД и ЕТ „Радост”, предвид че там категорично се доказа, че няма реално извършени доставки по отношение на ЕТ „Ива – Никола Чифчиев”. Освен това считам, че неправилно е определена данъчната основа от ревизиращия орган по реда на чл.122 от ДОПК, като данъчната основа, в случай, че би следвало да се включат всички тези фактури, би следвало да се определи на основа на надценката на стоките определени в допълнителната съдебно-счетоводна експертиза. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки и да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля при произнасянето си да не вземате предвид представеното в днешното съдебно заседание допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като представения метод за изчисление на данъчна основа противоречи на ЗДДС и правото на данъчен кредит за жалбоподателя възниква при положение, че същият е отразил въпросните фактури в дневника за покупки, който в настоящия случай не е налице. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 015лв. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в срок даден ми от съда.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: