Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

      885                         08.05. 2018 год.                     гр.Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС

на двадесет и шести април 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СТАНИМИРА ДРУМЕВА                                    

                                     ЧЛЕНОВЕ :   РУМЕН ЙОСИФОВ 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВА    

                                                                                                                                                                  

Секретар    Кр.Л.

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 206 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба подадена от В.Т.И. *** против Решение №146/8.12.2017 год., постановено по анд.№185/2017 год.по описа на РС-Карнобат, с което е потвърдено НП издадено от Началника на Митница Бургас.

           Касаторът прави оплаквания за непълнота на доказателствата, необоснованост и допуснати съществени нарушения на административно-процесуалните норми при постановяването на съдебния акт.С допълнителна молба уточнява оплакванията си, като сочи че решението на въззивната инстанция е постановено в нарушение на закона. Счита, че съдът не е обсъдил и ценил представения договор за наем, чрез който се установява че намерения в къщата алкохол е в помещения отдадени под наем..Иска отмяна на съдебното решение, след което съдът да постанови ново , с което да отмени  НП.

         В с.з. касаторът редовно и своевременно призован не изпраща представител.С  писмено допълнение към касационната жалба, подадено от процесуалният представител на касатора жалбата се поддържа изцяло.

        Ответната страна ,редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по касационната жалба.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.Счита, че решението на въззивната инстанция не страда от пороци съставляващи основания за неговата отмяна.

         Настоящата съдебна инстанция, извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН., както и служебна проверка  с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и  приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС- Карнобат е потвърдил  НП №2473/10.04.2017 год.изд. от Началника на  Митница Бургас, с което на В.Т.И. *** на осн.чл.124 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ са отнети в полза на Държавата стоките предмет на нарушението съставляващи 960 л етилов алкохол подробно описани по вид и количество  от т.1 до т.11 в НП и на осн.чл.126 ЗАДС е наложена глоба в размер на 19017 лв. представляваща двойния размер на дължимия акциз.

        По-конкретно в хода на административно-наказателното производство е било установено че на 25.08.2016 год. в имота на касатора в гр.Карнобат са установени различни по вид течности с мирис на алкохол, разпределени общо в 28 съда, с общо количество 1415л. След замерване на алкохолния градус и пред вид характеристиките на  течностите, с цел вземане на пробите същите са разпределени в 11 категории.Проверката е извършена от служители на Митница Бургас.На 14.09.2016 год. пред наказващия орган касаторът е представил данъчни документи удостоверяващи заплащането на акциз за 455 л., които са върнати на лицето. На 11.10.2016 год. срещу В.И. е съставен АУАН за нарушение съставляващо държането на 960 л етилов алкохол/разликата от общо открития и върнатия на касатора/,за който не са представени акцизни данъчни документи.Въз основа на така съставения АУАН и събраните в хода на административно-наказателното производство доказателства е било издадено и процесното НП. ,с което деецът е подведен под административно-наказателна отговорност за нарушение на чл.126 ЗАДС, изразяващо се в държане на акцизни стоки-960 л. етилов алкохол с различна концентрация, за който няма представени документи за платен акциз.

         Районният съд е установил фактическата обстановка въз основа на събраните по делото гласни доказателства и от приобщените по реда на чл.283 НПК писмени доказателства.Съдът е посочил че НП е издадено от компетентен орган и в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила водещи до неговата отмяна.След преценка на доказателствения материал е приел, че по делото по безспорен начин е установено описаното в НП   нарушение на чл.126 ЗАДС.По отношение на наложеното наказание  съдът е приел че същото е правилно определено съобразно нормата на чл.126 ЗАДС,като е съобразил и чл.3 ал.2 ЗАНН.

        Настоящият състав  споделя изцяло направените от въззивната инстанция правни изводи.За да постанови решението РС-Карнобат е събрал и приобщил по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление  и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изяснено изцяло от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в акта и в НП са проверени от районният съд с допустимите от закона доказателствени средства.

        Настоящата инстанция изцяло споделя извода на районния съд,че твърденията на касатора, че процесния алкохол е  намерен в помещения от къщата отдадени под наем са недоказани.Видно от данните по делото нито към момента  на проверката, нито при съставянето на АУАН , нито преди издаването на НП от страна на касатора не са били направени възражения, нито е представен сочения договор за наем.Напротив при проверката на 25.08.2016 год. както касаторът ,така и неговата съпруга са дали писмени обяснения че помещенията в които е открит алкохола са техни, както и че ракията е тяхна.Освен това разпитаните  като свидетели Д.Борисов и Д.Ангелов митнически инспектори и Н.Аптула-служител на  РУП-Карнобат сочат че при проверката всички помещения в къщата са били отключени и достъпа до тях е бил свободен,като те са им показани от касаторът и неговата съпруга, както и че  нито касаторът нито съпругата му са направили възражения че тези помещения са отдадени под наем и нямат достъп до тях.Договор за наем на  помещения от къщата е представен едва пред районния съд,без касаторът да направи каквито и да са други доказателствени искания за установяване на твърдените от него обстоятелства.Тук следва да се има пред вид и че разпоредбата на чл.126 ЗАДС,която предвижда административно наказание за всеки който държи/като една от формите на изпълнителното деяние/ акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура или митническа декларация или придружителен административен документ или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаване на акциза не обвързва състава на описаното административно нарушение с притежаването на стоката предмет на нарушението.В конкретния случай е достатъчно да е налице“държане“ на стоката независимо кой е нейния собственик.

      При така правилно установена фактическа обстановка ,съдът е направил и правилния извод за законосъобразно наложено наказание по чл.126 и чл.124 ал.1 ЗАДС.Не е осъществено соченото от касатора и служебно проверено касационно основание за отмяна на оспореното съдебно решение по чл.348 ал.1 т.1 НПК във  вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН. При извършване на служебната проверка съдът констатира, че решението е валидно и допустимо.С оглед на изложеното   то следва да бъде оставено в сила .

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът                                 

 

                                               Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 146/8.12.2017 год. постановено по анд.№185/2017 год. на РС-Карнобат.

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                               2.