Р Е Ш Е Н И Е    534

 

Град Бургас, 25.03.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 206 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.К.С., ЕГН **********, подадена чрез пълномощник, против решение № 430/09.12.2015г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 1733 по описа на НРС за 2015г., с което е потвърдено наказателно постановление № 279/12.06.2015 г. на началника на РУ „Полиция“-Несебър, с което за нарушение на чл.5, ал.2, т.3, вр. чл.1, ал.1, т.3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева на основание чл.212 от ЗОБВВПИ.

В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно. Сочи се, че потвърденото от районния съд наказателно постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила - конкретно на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, поради неправилно посочване на нарушената законова разпоредба от административнонаказващия орган. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жабата в съдебно заседание и искането от съда.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. Не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на Д.К.С. е съставен АУАН № 279/04.06.2015г. за това, че на 4.06.2015г. съхранява в дома си, на постоянния си адрес, огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров”, кал.9Х18 мм. С № BD370590, без валидно разрешение за съхранение на същия, издадено от началника на РУП-Несебър. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което на С. е наложено административно наказание в размер на 500 лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ за нарушение на чл.5, ал.2, т.3, вр. чл.1, ал.1, т.3 от същия закон.

За да потвърди обжалваното пред него наказателно постановление районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмяна. По съществото на спора е приел, че Д.С. е извършил деянието, установено с АУАН и описано в наказателното постановление, за което е законосъобразно санкциониран за извършеното от него нарушение на соченото в наказателното постановление правно основание.

Решението е правилно.

Фактическата обстановка, така както е установена от районния съд, настоящият касационен състав възприема изцяло, тъй като същата кореспондира с приетите по делото писмени и гласни доказателства. Касаторът не оспорва факта, че на посочената дата и място в АУАН и в НП е съхранявал в дома си притежаваното от него огнестрелно оръжие пистолет „Макаров“ без валидно разрешение за това. Възражението му е единствено, че оръжието, което е съхранявал е късоцевно, поради което в наказателното постановление неправилно е посочена като нарушена разпоредбата чл.5, ал.2 т.3 от ЗОБВВПИ, която касае дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия. Действително, правната квалификация на административното нарушение не е прецизна, но това не е довело до ограничаване правото на жалбоподателя да разбере за какво е ангажирана отговорността му, а именно – въведената със закона забрана за съхраняване на огнестрелно оръжие без изискуемото съответно разрешение за същото, нито му е попречило да организира адекватно защитата си. Както правилно е приел районният съд, и за двата вида оръжия законът изисква разрешение за придобиването и съхранението им, каквото в случая безспорно не е било налице. Освен това, словесното описание на нарушението е ясно и недвусмислено в обстоятелствената част на наказателното постановление, съхраняваното от касатора оръжие е индивидуализирано и несъмнено става ясно, че отговорността му е ангажирана за нарушение, свързано именно с това оръжие.

С оглед изложеното, не е допуснато твърдяното от касатора съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление  и не е налице соченото от него основаниеа за отмяната на същото на формално основание. Административнонаказателната отговорност на касатора правилно е подведена под санкционната разпоредба на чл.212 от ЗОБВВПИ, съгласно която за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. В случая наложената глоба е в справедлив размер – законоустановения минимум, съобразен с характера и степента на обществената опасност на извършеното деяние.

Като е достигнал до аналогични правни изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила. Не се установи наличието на касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 430/09.12.2015г. на Районен съд – гр.Несебър, постановено по н.а.х.д. № 1733 по описа на НРС за 2015г.

Решението е окончателно.

 

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                      

                                      2./