О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, №166 /03.02.2014г.

 

 

 

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на трети февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                     СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д. № 206 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е образувано по жалба на С.А.В. ***1, със съдебен адрес гр.***  против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по искане на настоящия жалбоподател за тълкуване по реда на чл.62, ал.3 от АПК на заповед № ДК-02-ЮИР-156/10.08.2011г. издадена от същия орган.

При служебна проверка за допустимостта на подадената жалба съдът установи, че жалбата е просрочена.

Искането, с което органът е сезиран (л.9 от делото) е депозирано на 28.10.2013г. в РДНСК – Югоизточен район. По така депозираното искане липсва произнасяне. Жалбата, сезирала съда е подадена чрез административния орган на 27.12.2013г.

Съгласно чл.149, ал.2 от АПК мълчаливия отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе. Според чл.57, ал.1 от АПК административния акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството. В чл.25, ал.1 от АПК е регламентирано, че датата на започване на производството е датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.

В процесния случай искането за тълкуване на административен акт по реда на чл.62, ал.3 от АПК е подадено на 28.10.2013г., която дата следва по смисъла на чл.25, ал.1 от АПК да бъде възприета като датата, на която производството пред административния орган е започнало. Произнасянето на органа, който е едноличен, следва да се извърши до 14 дни от тази дата. Останалите хипотези, визирани в чл.57, от ал.2 до ал.8 вкл. от АПК, са неотносими към процесното административно производство. Срокът, в който конкретния административен орган е следвало да се произнесе изтича на 11.11.2013г. От следващия ден започва да тече едномесечния срок по чл.149, ал.2 от АПК, който изтича на 12.12.2013г. – четвъртък, присъствен ден. Жалбата сезирала съда е подадена на 27.12.2013г. – четиринадесет дни след изтичане на срока за обжалване на мълчаливия отказ.

Жалбоподателят неоснователно в жалбата си е позовал на чл.57, ал.5 от АПК, според която, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, актът се издава до един месец от започване на производството.

Действително само в тази хипотеза е възможно да се приеме, че със сезиращата жалба е спазен срока за обжалване на мълчаливия отказ. Тя обаче не е приложима в процесния случай, защото на органа, който е издал административния акт, за да тълкува същия акт не му е нужно да събира каквито и да е доказателства за съществени обстоятелства, защото тълкуването е дейност за осъществяването на която не са нужни доказателства. Тя представлява изясняване от автора на акта на точния смисъл, който е вложен в своето властническо волеизявление. По същата причина за извършване на исканото тълкуване по реда на чл.62, ал.3 от АПК не е нужно да се дава възможност на други граждани и организации да се защитават.

По изложените съображения съдът счита, че за да се произнесе по искането на жалбоподателя, на органа са му нужни 14 дни по смисъла на чл.57, ал.1 от АПК.

По изложените съображения и на основания чл.159, т.5 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.В. ***1, със съдебен адрес гр.*** против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по искане на настоящия жалбоподател за тълкуване по реда на чл.62, ал.3 от АПК на заповед № ДК-02-ЮИР-156/10.08.2011г. издадена от същия орган.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 206/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

СЪДИЯ: