Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              20.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 206 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на председателя на Държавната комисия по хазарта чрез процесуалния представител младши юрисконсулт К. против Решение № 2305/13.10.2011г., постановено по НАХД № 905/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НХ-158/23.12.2010г., издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХаз – отм.) за нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗХаз (отм.) на Р.А.Д., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 20000 лева и на основание чл. 97 от ЗХаз (отм.) са отнети в полза на държавата 3 бр. хазартни игрални автомати. От касационната инстанция се иска да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – Р.А.Д., ЕГН **********,*** и със съдебен адрес гр. *** – адвокатско съдружие „Д-Д. и КОО”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба Р.А.Д. против наказателно постановление № НХ-158/23.12.2010г., издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на жалбоподателя Д. на основание чл. 93, ал.1 от ЗХаз (отм.)  за нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗХаз (отм.)  е наложена глоба в размер на 20000 лева и на основание чл. 97 от ЗХаз (отм.) са отнети в полза на държавата 3 бр. хазартни игрални автомати. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че при ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е допуснато нарушение на материалния закон, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 ЗХаз (отм.)  хазартните игри на територията на Република България се организират и провеждат само с разрешение на ДХК, като съгласно санкционната норма на чл. 93, ал. 2 от ЗХаз (отм.) (послужила като основание за налагане на административно наказание на настоящия жалбоподател), за такова нарушение може да бъде ангажирана административно-наказателната отговорност само на юридическо лице или едноличен търговец, но не и на физическо лице.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение е съобразено с материалния закон. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и съобразени със събраните по делото доказателства.

Неоснователно е касационното възражение, че неправилно първоинстанционният съд e приложил материалния закон в частта относно постановеното връщане на отнетите в полза на държавата игрални автомати. Районният съд правилно е съобразил, че игралните съоръжения следва да се върнат на Д. при отмяна на наказателното постановление поради липса на административно нарушение. Отнемането на игралните автомати е предвидено в нормата на чл.97 от ЗХаз (отм.). Видно от систематичното място на посочената норма, същата попада в гл. 7 „Административнонаказателни разпоредби” на ЗХаз (отм.). За да се стигне до прилагането на норми, ангажиращи административнонаказателна отговорност следва да е налице административно нарушение. Видно от текста на процесното наказателно постановление, физическо лице не може да извърши административно нарушение по смисъла на чл. 93, ал. 2 от ЗХаз (отм.). В този смисъл от това лице не могат да бъдат отнети хазартни игрални автомати, поради което правилно районния съд е постановил връщането на същите.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2305/13.10.2011г., постановено по НАХД № 905/2011г. на Районен съд - Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.