ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2069  по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение по съдебно-икономическата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№ 4619/10.05.2017г. от ответника, извлечение от регистър на поканите по чл.182 от ДОПК, 4 броя покани за доброволно изпълнение изх.№П-1097-4-1/07.10.2011г., изх.№П-308-36-1/25.07.2012г., изх.№П-156-3-1/11.03.2014г.,  изх.№П-601-2/23.07.2014г. и разписка за връчване на покана изх.№П-156-3-1/11.03.2014г.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам възражение по представените доказателства. Да се приемат. Запознати сме със допълнителното заключение на вещото лице. Да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приемат представените доказателства. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 4619/10.05.2017г. писмени доказателства, а именно: извлечение от регистър на поканите по чл.182 от ДОПК,  4 броя покани за доброволно изпълнение изх.№П-1097-4-1/07.10.2011г, изх.№П-308-36-1/25.07.2012г., изх.№П-156-3-1/11.03.2014г., изх.№П-601-2/23.07.2014г. и разписка за връчване на покана изх.№П-156-3-1/11.03.2014г.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване допълнителното заключение на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му. Вещото лице е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как е заведен процесора по фактура № 6503/27.09.2012г. издадена от „Агроин” ЕООД? В смисъл с ДДС или без ДДС? Това е във връзка с въпрос № 1.

 

АДВОКАТ Т.: Този въпрос е извън предмета на допълнителната задача.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Процесорът по тази фактура, този актив не установих да е в данъчно амортизационния план на жалбоподателя. Няма го заприходен нито през 2012г., нито през 2013г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: А този актив бил ли е обект на вашите изчисления? Относно преотстъпения данък, взели ли сте го предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Така е поставен въпросът, че съм изчислила в два варианта, единият с този актив и другият без този актив.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато изчислявахте стойността на този актив, с ДДС или без ДДС го включихте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Включила съм общо сумата по фактура, тъй като въпросът е от размера на преотстъпения данък да бъде намалена инвестицията, а инвестицията представлява едно дългосрочно влагане на парични средства и няма как да разделя данъчната основа от ДДС. Включила съм като цяло, на практика капитала за придобиване на актива е цялата стойност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля, да бъде допусната допълнителна задача към вещото лице, а именно да изчисли без ДДС от този актив, толкова колкото трябва да бъде. Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Т.: Противопоставям се по искането за допускане на допълнителна задача към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Мога да отговаря на въпроса в момента. При първия вариант размера на преотстъпения данък ще бъде 1300 лева, и съответно задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011г. ще бъде 5 265,32 лева. При втория вариант размера на преотстъпения данък ще бъде 1 875,73лв., и съответно задължението за данък по ЗДДФЛ за 2011г. ще бъде 4 689,59лв.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А. на която определя възнаграждение в размер на 80 лева, платими от  внесения депозит/л.280/.

        

АДВОКАТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля, уважаема г-жо съдия, да уважите нашата жалба. Считаме, че са налице всички законови предпоставки за ползване на преотстъпения данък за процесните години, като от събраните по делото доказателства се установи наличието на фактическите основания за това. Моля, да ни присъдените направените разноски по списък, който представям и предоставите срок за подробни съображения в писмен вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля, да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. По отношение на приетите доказателства в днешното съдебно заседание, заявявам, че поканата за доброволно изпълнение от 07.10.2011г. е преди периода, за който са определени задълженията, който е месец ноември.

За 2012г. няма определени задължения и без значение е връчването на поканата. За 2014г. също са неотосими към предмета на спора. Моля, за срок за представяне на писмени бележки. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение 1536 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки, с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: