ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2069 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А.- г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на съда: Поканите за доброволно изпълнение, които съм цитирала в заключението си, ги няма по делото. Те ми бяха ми предоставени от ТД на НАП. Не мога да кажа дали са връчвани. Имаше две обратни разписки към две от поканите, но не мога да кажа какви са и дали са били връчвани.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имам един уточняващ въпрос по отношение на преотстъпването през 2011г. и отговор на въпрос 3, на стр. 4 в края. Искам да Ви попитам, придобитите активи през 2011г., имат ли отношение към преотстъпването на данъка към тази година?

 

Съдът НЕ ДОПУСКА въпросът, тъй като същият е правен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в предходно съдебно заседание е определил депозит по допуснатата експертиза в размер на 450лв., от които жалбоподателят е заплатил 400 лева, поради което остатъкът от 50лева следва да бъде заплатен от жалбоподателя 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А. на която определя възнаграждение в размер на 450 лева, от които 400лева платими от внесения на депозит (л.230), а остатъка от 50 лева платими след представяне на доказателства за внасянето им от жалбоподателя.

 

Съдът счита, че ответника следва да бъде задължен да представи цитираните от вещото лице покани за доброволно изпълнение, както и доказателства за датата на тяхното връчване на жалбоподателя, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, да представи цитираните в заключението на вещото лице пет покани за доброволно изпълнение адресирани до жалбоподателя П.Д.П., както и доказателства за датата на тяхното връчване.

 

АДВОКАТ Т.: Представям писмена молба, с приложени към нея доказателства под опис от т.1 до т. 7. Актовете за прихващане и възстановяване, които представям са във връзка с обстоятелството за установяване на наличието или липсата на публично задължение. От справката от ОД “Земеделие“ е видно, че доверителят ми има регистрация до края 2016г. Представям и сертификат за една от земеделската техника, която е от спорните по делото. Имам и допълнителна задача към експертизата, с формулиран въпрос в представената днес молба, с оглед новата съдебна практика. За пълнота на делото считам, че е необходимо да се отговори на този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам възражение да се приемат представените доказателства, като искам да отбележа, че на декларацията образец 6 за м.11.2016г. не виждам входящ номер и в каква връзка се представя?

 

АДВОКАТ Т.: Това е извлечение от он лайн страницата на НАП и я представям във връзка с установяване на липсата на задължения по осигурителни вноски. За сведение на съда представям указание, с оглед на него началната дата на инвестиране на данъка е 01.01 на годината, за която се предоставя данъка и в този смисъл земеделският производител не е превишил размера на преотстъпения данък, специално за 2011г. и въпреки това за изясняване на делото искаме допълнителната задача.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам по искането за допълнителна задача.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените от адвокат Т. в днешното съдебно заседание писмени доказателства, под опис.

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса поставен от адвокат Т., в представената в днешното съдебно заседание молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата допълнителна задача към съдебно-икономическа експертиза в размер на 80 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2017г. от 10.50ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице А., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: