ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2069 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно призован, не се явява, за него адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.Д.П. против ревизионен акт № Р-02002016002368-091-001/16.08.2016г. издаден от началник сектор - възложил ревизията и главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с решение № 245/11.10.2016г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата, така както е предявена, както и твърденията изложени в нея по отношение  незаконосъобразността на оспорения ревизионен акт. Нямам възражения по приемането на административната преписка. Имам доказателствени искания, а именно представям и моля да приемете по делото 14 броя фактури под опис, които не са събрани по преписката и не са обсъдени в хода на ревизията. С тях искам да установя, че са налице основния за преотстъпване на спорния данък за процесните години . Моля, да ги приемете, тъй като същите са допустими. Във връзка с възраженията по същество, моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, с формулирани въпроси в молбата, която представих преди малко.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля, да приемете приложените към преписката доказателства. По отношение на представените в днешното съдебно заседание доказателства, не възразявам да се приемат. Това са доказателства за закупуване на земеделска техника, като не виждам да е налице оспорване на изпълнението на това условие, а именно че е закупена земеделска техника, както и че преотстъпеният данък е в предвидения от закона размери. Нямам против да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  450 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

На основание чл.170 ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в ревизионния акт и изпълнение на законовите изискван за издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи обстоятелствата посочени в жалбата, както и да установи съществуването на фактите от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.02.2017г. от 10.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: