ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2069 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Контраст 94” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния представител К.К. – управител и представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 11.02.2015г., което е извън 7-дневния срок по ГПК.

 

АДВОКАТ М. – Запознат съм със заключението и не възразявам да бъде изслушано вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Не възразявам да бъде изслушано вещото лице, въпреки непредставянето в срок на заключението.

 

Съдът като взе предвид становището на страните, счита, че липсват пречки за изслушване на вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което пристъпва към изслушването му, като снема самоличността на вещото лице както следва:

М.Д.Д., 50 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М. - Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М. – Относно отговорът ви на въпрос 3 – относно разходите за транспорт, свързахте ли се с доставчиците?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Казаха ми, че всички документи, които касаят транспорта са унищожени. Според тях давностния срок е минал, минали са 5 години и са унищожили документите и нямат задължения да ги пазят – говоря за транспорта по процесните фактури.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Вещото лице е описало и други фактури, които са издадени. Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Само доставчиците ли съхраняват тези стокови разписки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – По принцип трябва да са в два екземпляра, един за доставчиците и един за клиента. Но в случая - от Юри Иванов, собственик на „Пингвин ЮН” ООД, от единия доставчик, той (Иванов) е собственик на двете фирми, давал е една разписка, която е подписвана, връщана е в София и е за процесните фактури, и на другите по същия начин.

 

Господин К. - Преди да изтече този 5-годишен срок за унищожаване на документите обръщах внимание на ревизиращите да отидат на място, да изпратят на място проверяващ, както и за касовите бележки им казах, и не знам за тези стокови разписки да са ходили. Казах им да отидат на място и да ги проверят, трябваше да се сигнализира и прокуратурата, да се изяснят нещата. Те не се изясниха, когато му беше времето и за това нещо съм го писал в писма, казвал съм им и устно. Имам критика, че не се установиха нещата когато трябва, а сега вече са унищожени документи.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 400 лв., според представената справка декларация. Първоначално внесения депозит е в размер на 350 лв. и по тази причина, съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе разликата от 50лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас, като представи доказателство за внесената сума.

ДА се издаде РКО за вече внесената сума, след което да се издаде втори РКО.

 

АДВОКАТ М. – Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Господин К. – Това е, че трябваше да се направи проверка на място и да се извърши тази проверка от ревизиращите. Аз правих собствено разследване, че за този период има необосновано движение на обороти на фирмата, която издава фактури и е търсила фирми като мен, на които да издава фактури. Аз мога само да гадая, това е акционерно дружество, това е една от причините. Оборотът е необичайно висок на доставчика, той е един и същ с две-три фирми. Трябваше включително прокуратурата да извърши проверка, там явно не са подали сигнал, не се изискват тези стокови разписки, когато е бил момента, а сега е късно да се каже какво е било. Това е работа на данъчните да се изискват документи. Много е лесно с едни БУЛСТАТ да се напише фактура, имаме някакъв БУЛСТАТ и пишем фактури, на които дори няма касови бележки. На контролната лента трябва да ги има тези 200 000 лв. отразени, нали един екземпляр остава. Това трябва да се види, това няма кой да го провери, има дневен отчет, месечен отчет. В края на деня се чукат 50 касови бележи, пишат се 50 фактури. Това може да го виждат, че има големи количества и почват да ги изчистват. Трябваше да се направи по-голяма проверка.

АДВОКАТ М. – Моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. От събраните в хода на ревизионното производство доказателства и от тези, събрани в хода на съдебното дирене, по безспорен начин се установява, че в случая е налице фиктивно фактуриране от страна на доставчиците на жалбоподателя, а няма реално извършени доставки, като основание за доначисляване на ДДС.

С оглед на изложеното и с оглед съображенията изложени в жалбата, моля да отмените акта като незаконосъобразен, както да присъдите в тежест на административния орган направените по делото разноски от жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще представя в писмени бележки, в срок предоставен ми от съда.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 435 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: