ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2069 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Контраст 94” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния представител К.К. – управител и представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 281400364/27.06.2014г. издаден от орган по приходите и потвърден изцяло с решение №266/23.09.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата. Моля, да отмените акта като незаконосъобразен.

Моля, с оглед изясняване правния спор да допуснете съдебно-счетоводна експертиза със следните задачи:

1.По спорните фактури има ли извършено плащане от страна на жалбоподателя. Има ли отразено излизане на пари от касата, доколкото твърдението на ответника е, че плащането е извършено в брой.

2.Представените от органите по приходите командировъчни заповеди и пътни листи, съпоставими ли са по дати с други фактури, издадени от въпросните доставчици, които са осчетоводени по реда на ЗСч от жалбоподателя и са различни от процесните спорни фактури.

Други искания по доказателствата нямаме.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Нямам възражения относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно описи на л.80, както и решение №266/23.09.2014г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и на доставчиците, да даде заключение по формулираните от адвокат М. въпроси по-горе в съдебния протокол.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350лв. вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДАВА възможност на двете страни, в едномесечен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015г. от 11.20 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: